triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Projekty 2023-2024

Energetická gramotnosť na školách II

Medzinárodný Projekt eTwinning: Spojenie Slovenska, Turecka a Poľska

Pomoc a úcta k starším

Projekt EMPE – Erasmus +

PRÍSPEVOK NA ŠPECIFIKÁ z MŠVVaM- DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA

Škola je zapojená do Národného projektu NP edIT2

Vnímajme sa navzájom    Vnímajme sa navzájom - záver

ROZVOJOVÝ PROJEKT ,,ČÍTAME PRE RADOSŤ“

Microbit 3D Cup 2023-2024

ZŠ s MŠ R. Dilonga je v školskom roku 2023/2024 zapojená do Programu „Školské ovocie“ a „Školský mliečny program“

Národný projekt POP III

 

SmartBooks pre školu

Správna rada Nadácie Kia Slovakia schválila podporu nákupu licencie softvéru SmartBooks pre našu školu ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená aj na ďalší rok 2023 hodnote 2460€.

Inteligentný vzdelávací systém SmartBooks umožňuje žiakom efektívnejšie získavať vedomosti a zlepšovať svoje schopnosti. Systém pokrýva učivo pre žiakov 0. – 9. ročníka základných škôl, ktoré bolo vypracované pedagógmi a metodikmi podľa osnov Ministerstva školstva SR. SmartBooks umožňuje žiakom dosahovať lepšie výsledky v krátkom čase bez potreby pomoci dospelých. Platforma zahrňuje 16 predmetov, ktoré sú spracované pre 9 ročníkov.

Vzdelávací softvér opäť využijeme na škole naplno a poslúži pedagógom i žiakom.

2023 smartkooks 2023 kia

 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE V ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.  

Cieľom aktualizačného vzdelávania je získavanie profesijných kompetencií v súvislosti so zmenami školského kurikula, inkluzívnym vzdelávaním a rozvojom digitálnych
zručností:

 1. Vytváranie nového Školského vzdelávacieho programu / 5 hodín
 • Príprava a tvorba reedícií školského kurikula;
 1. Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ / 14 hodín
 • interakcia, komunikácia a spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií;
 • vytváranie a úprava digitálneho obsahu v rôznych aplikáciách;
 • ochrana zariadení, dát a súkromia;
 • kybernetická bezpečnosť a kyberšikana;
 • využívanie digitálnych nástrojov na inovácie procesov a produktov vo výchovno-vzdelávacom procese;
 1. Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie / 5 hodín
 • výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov v inkluzívnych triedach a skupinách;
 • komunikácia a mediácia;
 • školský podporný tím -kompetencie, kooperácia, plánovanie činností, ...;
 • inkluzívna klíma triedy a školy;
 • inovatívne formy, metódy a postupy v inkluzívnom vzdelávaní.

V tejto súvislosti pripravujeme reedície vlastného Školského vzdelávacieho programu a podporu vzdelávania pre učiteľov pri práci s ním. Zároveň sa učíme pracovať cez nové metódy a formy práce na spôsobilosť hodnotiť u žiakov nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti a zručnosti. Získame podporu pri praktickom využívaní inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula.

PROGRAM aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023

Viac o projekte

2023 aktualizacne vzdelavanie

ZŠ s MŠ R. Dilonga je zapojená do Programu „Školské ovocie“ a jeho súčasťou je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Ciele programu:

 1. zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
 2. zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
 3. znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
 4. podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Ovocie, zelenina a mliečne výrobky majú vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny!

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

 1. Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.
 2. Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
 3. Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.
 4. Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.
 5. Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.

Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“

v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov materskej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga – predprimárne vzdelávanie

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Typ materskej školy: cirkevná materská škola

Názov kmeňovej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Adresa: Hviezdoslavova 823/7 , 02801 Trstená 02801 

Počet mesiacov finančného príspevku v roku 2022: 11

Počet mesiacov finančného príspevku na rok 2023: 8     

Počet schválených vychovávateľov: 1 (úväzok rozdelený na 2 polovičné úväzky)

Výška príspevku na rok 2022:  9 607€

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.