triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Duchovné aktivity

 • Duchovné cvičenia pre zamestnancov
  Pedagógovia i ostatní zamestnanci sú pozvaní 1-krát ročne na 2-3 dňové duchovné cvičenia, ktoré najčastejšie absolvujú v priestoroch Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. Každý rok tieto duchovné cvičenia vedie iný exercitátor.
 • Duchovné  obnovy pre zamestnancov školy
  Konajú sa každý mesiac popoludní  (po vyučovaní).  Duchovné obnovy vedie jeden z kňazov, tento rok to je p. kaplán Ľuboš Laškoty. Duchovná obnova býva spojená aj s vysluhovaním sviatosti zmierenia.

 

Materská škola

 • Deti sú vedené k modlitbe Ráno (v kruhu) vlastnými slovami, najmä za rodičov. V jedálni - pred jedlom i po jedle. Pred spaním - k anjelovi strážcovi. V rámci vychádzky sa deti s p. učiteľkami zastavia aj v kostole, kde sú vedené k tomu, aby sa vedeli prežehnať, pokloniť a úctivo sa správať.
 • Deti sú vedené k účasti na sv. omši Každú stredu o 7:00 hod. v priestoroch základnej školy (deti, ktoré prídu do škôlky skôr). Raz za 2 mesiace v dome školských sestier sv. Františka (všetky deti spolu s p. učiteľkami). Počas prikázaných sviatkov v Kostole sv. Martina (deti, ktoré môžu ísť na sv. omšu).
 • Predškoláci majú 1x do týždňa náboženskú výchovu (so sestričkou Dorotkou).
 • V októbri sa deti modlia ruženec + vyrábajú ruženec.
 • V advente sa deti modlia pri adventnom venci + pripravujú besiedku pre rodičov a starých rodičov.
 • Navštevovanie starkých v Charitnom dome sv. Františka s programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. V predvianočnom čase spoločne so starkými zdobia perníky a spievajú koledy. V pôste sa spoločne modlia krížovú cestu.
 • Deti sú vedené k úcte k rodičom, zvlášť k matkám (v mesiaci máj vyrábajú pre ne srdiečka).

 

Základná škola

 • Duchovné obnovy pre žiakov - raz  za rok má každá trieda nižšieho sekundárneho vzdelávania duchovnú obnovu spojenú s vysluhovaním sviatosti zmierenia a sv. omše. Obnovy sa konajú v dome školských sestier sv. Františka.
 • V čase školského vyučovania sa žiaci zúčastňujú aktívne na slávení sv. omše každú stredu o 7.00. Počas prikázaných sviatkov sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy zúčastňujú sv. omše  v kostole.
 • Jednotlivé triedy sa pod vedením katechétov a svojich triednych učiteľov aktívne zúčastňujú na príprave liturgie sv. omše.
 • Modlitba pred prvou a na konci poslednej hodiny – žiaci spolu s vyučujúcim sa pomodlia na začiatku a na konci vyučovania.
 • Školská kaplnka je neustále otvorená, žiaci, učitelia a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú, ale aj osobnú modlitbu. Zamestnanci základnej aj materskej školy sa v nej schádzajú každý deň o 11. 00 na spoločnej modlitbe za žiakov, rodičov a potreby školy.
 • V Roku sv. Martina miništranti z našej školy aktívne pomáhajú pri slávení sv. omší v Kostole sv. Martina každú stredu o 12. 00.
 • V mesiaci október sa žiaci spolu s katechétami a triednymi učiteľmi zapájajú do služby predmodlievania ruženca v Kostole sv. Martina.
 • V misijnom týždni pozývame na besedy misionárov + organizujeme zbierku pre dievčatko z Ugandy, ktorú už 3. rok ako škola podporujeme v štúdiu.
 • Na konci pôstneho obdobia sa všetci spoločne v priestoroch školy pomodlíme krížovú cestu.
 • Žiaci, učitelia a zamestnanci školy majú možnosť počas prvopiatkového týždňa prijať sviatosť zmierenia.
 • Duchovný príhovor, ktorý zaznieva každý pondelok ráno v školskom rozhlase. Pripravuje ho p. riaditeľka, katechéti, ale aj jednotliví žiaci pod vedením triednych učiteľov.
 • Pre žiakov sú počas celého školského roka organizované besedy s kňazmi, rehoľníkmi, misionármi, ale aj odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí vynikajú zastávaním mravných postojov v rozličných oblastiach pôsobenia.
 • Každá trieda má svojho triedneho patróna - svätca, ktorého život žiaci poznávajú a nasledujú v konkrétnych čnostiach.
 • Organizovanie pútí: do Bobrova a Klina (prvoprijímajúci žiaci); do Krivej (žiaci 7. alebo 8. ročníka).
 • Žiaci sa v mesiaci marec zapájajú do kampane Biela stužka čím vyjadrujú svoj postoj k ochrane ľudského života už pred jeho narodením.
 • Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú návštev Charitného domu sv. Františka, kde starší žiaci vykonávajú praktickú pomoc pre starkých a mladší žiaci zo školského klubu rozdávajú radosť formou básní, piesní, modlitby, drobných darčekov.
 • Zapájame sa do  rôznych literárnych, výtvarných a vedomostných súťaží a projektov organizovaných najmä Diecéznym katechetickým úradom a inými inštitúciam.