triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Odstránenie havarijnej situácie obvodového plášťa hlavnej budovy Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga na Hviezdoslavovej 823/7 v Trstenej

V lete, počas mesiacov júl a august 2023 bol odstránený havarijný stav obvodového plášťa budovy Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga na Hviezdoslavovej 823/7 v Trstenej. Finančné prostriedky boli získané z MŠVVaŠ v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v súlade s rozpočtovým opatrením MŠVVaŠ SR č. 2023/6442:36 A2301 zo dňa 16.05.2023 vo výške 150.000,- Eur kapitálového výdavku na havárie v podprograme 0781F zdroj 111.

phoca thumb m 004

Budova školy bola daná do užívania už v roku 1970, je dvojpodlažná a prebieha v nej vyučovací proces pre žiakov primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania. Základná škola má v súčasnej dobe 13 kmeňových učební. V budove sídli riaditeľstvo aj ekonomický úsek. Odstránil sa havarijný stav poškodenej omietky a vlhkosť muriva na objekte.

Najväčšie riziko predstavovali kusy opadávajúcej omietky na blízky vstup, chodník a školský dvor. Konštrukčný systém stavby obvodového plášťa školy z tehlopanelov v blokoch hrúbky 320 mm s dilatačnými škárami vyžadoval nutne sanáciu obvodového plášťa kvôli energetickým a hygienickým kritériám. Vonkajšie steny budovy neboli od podkladu zemnej komunikácie ničím odvlhčené, bola vysoká absorpcia vody zo zeme. Súčasťou odstránenia havarijnej situácie bolo potrebné múry nielen vysušiť, zatepliť, ale hlavne odstrániť príčinu vlhkosti. Bola nutná izoláciu proti zemnej vlhkosti. Okenné parapety už nespĺňali svoj účel, nedoliehali, dochádzalo k zatekaniu a vlhnutiu panelov. Riziko predstavoval aj nedostatočný rozvod bleskozvodu.