triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Školská jedáleň

Prihlášky na stravu

Cenník

Prihláška na stravovanie MŠ

Prihláška na stravovanie ZŠ

Prihláška na stravovanie iný stravník

 

Vážení rodičia,

od 1.1. 2023 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga.

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 3/2022 s účinnosťou od 1.5.2023

sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.

 

MESAČNÁ PLATBA STRAVNÉHO JE UVEDENÁ V PRÍLOHE ZÁPISNÉHO LÍSTKA.  

Č. ÚČTU:  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

Prihláška sa vypĺňa iba raz počas celého obdobia štúdia.

Prihlášky, odhlášky, zápisné lístky u hospodárky ŠJ Márie Vajduliakovej.

Tel. č. 0948 861 071, jedalen(at)zsdilong.sk.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne:

Bc. Adriana Janotíková  jedalen(at)zsdilong.sk, 0911 205 648

 

JEDÁLNY LÍSTOK

Dotácia - čestné vyhlásenie

Субсидія - афідевіт

Formulár na posúdenie príjmu domácnosti

Бланк оцінки доходів сім'ї

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA:

Pred začiatkom stravovania nezabudnite na: :

1. Podanie Zápisného lístka na stravovanie  /MŠ, ZŠ, študent GMH, iný stravník (pri prihlásení na stravovanie u vedúcej ŠJ) .

2. Zaplatenie stravného mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa.

3. Mať platný čip na odber stravy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním Zápisného lístka (noví prihlásení) a platieb na účet.

Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11:00 do 14:00.

Platba zákonného zástupcu:

Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny podľa vekovej kategórie.

Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou a výhradne bankovým prevodom, najneskôr do 10. dňa mesiac vopred.