Školská jedáleň

Vážení rodičia,

od 1.9. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s úpravou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 1/2020 s účinnosťou od 1.9.2021 

sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga (pozri Prílohu č.1.).

 

MESAČNÁ PLATBA STRAVNÉHO JE UVEDENÁ V PRÍLOHE ZÁPISNÉHO LÍSTKA.  

Č. ÚČTU:  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

KAŽDÝ ZÁUJEMCA O STRAVOVANIE sa musí prísť nahlásiť (aj keď sa už predtým stravoval), ale nebude vypisovať novú prihlášku. Týmto stravníkom ZOSTÁVA PRIRADENÝ VARIABILNÝ SYMBOL, zadávajú ho pri platbách. Stravníkom zostáva aj pridelený čip, ktorý môžu naďalej používať.  

 

Prihláška sa vypĺňa iba raz počas celého obdobia štúdia.

Prihlášky, odhlášky, zápisné lístky u hospodárky ŠJ Márie Vajduliakovej.

Tel. č. 043/5392069, jedalen(at)zsdilong.sk.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne:

Bc. Adriana Janotíková  jedalen(at)zsdilong.sk, 0911 205 648

 

JEDÁLNY LÍSTOK

 

PRIHLÁŠKY STRAVOVANIE

Prihláška na stravovamie MŠ  

Prihláška na stravovanie ZŠ

Prihláška na stravovanie GMH/iný stravník

Žiadosť o odhlásenie/vrátenie preplatku

 

MÁM NÁROK NA DOTÁCIU na stravu?

Zákon o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa zmenil a na dotáciu majú naň nárok v sume 1,30 Eur deti predškoláci v MŠ do 6 rokov veku, žiaci nad 15 rokov veku, deti z rodín v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneného prostredia  a deti zákonných zástupcov, ktorí Čestným prehlásením potvrdzujú, že si neuplatnili na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov daňový bonus.

Dotácia - čestné vyhlásenie

Dotácia - informácie pre rodičov

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA:

Pred začiatkom stravovania nezabudnite na: :

1. Podanie Zápisného lístka na stravovanie  /MŠ, ZŠ, študent GMH, iný stravník (pri prihlásení na stravovanie u vedúcej ŠJ) .

2. Zaplatenie stravného mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa.

3. Mať platný čip na odber stravy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním Zápisného lístka (noví prihlásení) a platieb na účet.

Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11:00 do 14:00.

Platba zákonného zástupcu:

Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny podľa vekovej kategórie (Príloha č.1)

Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou a výhradne bankovým prevodom, najneskôr do 20. dňa mesiac vopred.


Vytlačiť