triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen
 covid maly

Školská jedáleň

Vážený rodičia,

od 1.9. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s úpravou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 1/2021 s účinnosťou od 1.9.2021 

sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga (pozri Prílohu č.1.).

 

MESAČNÁ PLATBA STRAVNÉHO JE UVEDENÁ V PRÍLOHE ZÁPISNÉHO LÍSTKA.  

Č. ÚČTU:  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

KAŽDÝ ZÁUJEMCA O STRAVOVANIE sa musí prísť nahlásiť (aj keď sa už predtým stravoval), ale nebude vypisovať novú prihlášku. Týmto stravníkom ZOSTÁVA PRIRADENÝ VARIABILNÝ SYMBOL, zadávajú ho pri platbách. Stravníkom zostáva aj pridelený čip, ktorý môžu naďalej používať.  

 

Prihláška sa vypĺňa iba raz počas celého obdobia štúdia.

Prihlášky, odhlášky, zápisné lístky u hospodárky ŠJ Márie Vajduliakovej.

Tel. č. 043/5392069, jedalen(at)zsdilong.sk.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne:

Bc. Adriana Janotíková  jedalen(at)zsdilong.sk, 0911 205 648

 

JEDÁLNY LÍSTOK

PRIHLÁŠKY STRAVOVANIE 

 

Informácia  k dotácii na stravu od 1.7.2022

Od 1.7.2022 sa mení poskytovanie dotácie na stravu

Pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ (predškoláci) nasledovne:

  • dieťa v poslednom ročníku MŠ má nárok na dotáciu na stravu len vtedy, ak si zákonný zástupca (rodič) neuplatnil na toto dieťa daňový bonus. Je k tomu nevyhnutné podpísať k 01.07.2022 nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
  • Nárok na dotáciu na stravu majú aj tie deti navštevujúce MŠ, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo životnom minime. Je k tomu nevyhnutné požiadať neodkladne UPSVR o posúdenie príjmu za posledných 6 mesiacov (príloha Formulár), aby stihli posúdiť a vydať potvrdenie o hmotnej núdzi alebo životnom minime. Toto potvrdenie doručiť do ZŠ  s MŠ R. Dilonga najneskôr 02.08.2022. V prípade ŽM , ak by UPSVR  ešte nevydal potvrdenie do tohto termínu, je potrebné do 02.08.2022 prísť aspoň s informáciou, že formulár na posúdenie príjmu bol úradu predložený.

 

Od 1.7.2022 sa mení poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov ZŠ  od 01.09.2022 nasledovne:

Nárok na dotáciu na stravu majú:

  • žiak ZŠ v hmotnej núdzi alebo životnom minime Je k tomu nevyhnutné požiadať neodkladne UPSVR o posúdenie príjmu za posledných 6 mesiacov (príloha Formulár) aby stihli posúdiť a vydať potvrdenie o hmotnej núdzi alebo životnom minime. Toto potvrdenie doručiť do ZŠ  s MŠ R. Dilonga najneskôr 03.08.2022. V prípade životného minima, ak by UPSVR  ešte nevydal potvrdenie do tohto termínu, je potrebné do 03.08.2022 prísť aspoň s informáciou, že formulár na posúdenie príjmu bol úradu predložený.
  • žiak ZŠ do 15 rokov veku, ak si zákonný zástupca (rodič) neuplatnil na toto dieťa daňový bonus.Je k tomu nevyhnutné podpísať a doručiť do ZŠ  s MŠ R. Dilonga najneskôr 03.08.2022 nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
  • žiak ZŠ nad 15 rokov (tu je možné poberať aj dotáciu na stravu aj uplatniť si daňový bonus)

Dotácia - čestné vyhlásenie

Субсидія - афідевіт

Formulár na posúdenie príjmu domácnosti

Бланк оцінки доходів сім'ї

Dotácia - informácie pre rodičov

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA:

Pred začiatkom stravovania nezabudnite na: :

1. Podanie Zápisného lístka na stravovanie  /MŠ, ZŠ, študent GMH, iný stravník (pri prihlásení na stravovanie u vedúcej ŠJ) .

2. Zaplatenie stravného mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa.

3. Mať platný čip na odber stravy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním Zápisného lístka (noví prihlásení) a platieb na účet.

Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11:00 do 14:00.

Platba zákonného zástupcu:

Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny podľa vekovej kategórie (Príloha č.1)

Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou a výhradne bankovým prevodom, najneskôr do 20. dňa mesiac vopred.