Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVU

Zmena od 1. 9. 2021  pri poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) v školskom roku 2021/2022. Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
Termín na predloženie potrebných potvrdení je najneskôr do 02.08.2021. 
Doklady predkladáte ekonómke školy v sídle Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená  

pondelok -piatok  v čase  8:00-14:00.  

Prosíme volať vopred  tel. č. 043/5392598. 

Dotácia - čestné vyhlásenie

Dotácia - informácie pre rodičov

POĎAKOVANIE

Na konci školského roka sme sa rozlúčili s našimi spolupracovníčkami Ing. Majkou Kováčikovou a Stankou Šustekovou. Ďakujeme im nielen za chutný obed, ale najmä za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu. Majke za láskavý materinský prístup a trpezlivosť so žiakmi najmä na hodinách angličtiny, nemčiny či techniky;  Stanke za každodennú starostlivosť o poriadok a čistotu našej školy.

phoca thumb m 001

Záver školského roka 2021-2022

Vážený pán dekan, pán kaplán, drahý brat františkán Peter, milí kolegovia -všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, vážení rodičia i vy, naši žiaci ZŠ a deti MŠ. Na záver školského roka ešte pár slov, kým sa rozídeme na pár týždňov prázdnin a dovoleniek.

phoca thumb m 001

Deň otcov

Tretia nedeľa v mesiaci jún je už tradične patrí všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia – je Deň otcov. A každý otec vie, že ho poteší akýkoľvek darček od svojho syna či dcéry. 

phoca thumb m 001