triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Duchovné aktivity

 • Duchovné cvičenia pre zamestnancov
  Pedagógovia i ostatní zamestnanci sú pozvaní 1-krát ročne na 2-3 dňové duchovné cvičenia, ktoré najčastejšie absolvujú v priestoroch Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. Každý rok tieto duchovné cvičenia vedie iný exercitátor.
 • Duchovné  obnovy pre zamestnancov školy
  Konajú sa každý mesiac popoludní  (po vyučovaní).  Duchovné obnovy vedie jeden z kňazov, tento rok to je p. kaplán Ľuboš Laškoty. Duchovná obnova býva spojená aj s vysluhovaním sviatosti zmierenia.

 

Materská škola

 • Deti sú vedené k modlitbe Ráno (v kruhu) vlastnými slovami, najmä za rodičov. V jedálni - pred jedlom i po jedle. Pred spaním - k anjelovi strážcovi. V rámci vychádzky sa deti s p. učiteľkami zastavia aj v kostole, kde sú vedené k tomu, aby sa vedeli prežehnať, pokloniť a úctivo sa správať.
 • Deti sú vedené k účasti na sv. omši Každú stredu o 7:00 hod. v priestoroch základnej školy (deti, ktoré prídu do škôlky skôr). Raz za 2 mesiace v dome školských sestier sv. Františka (všetky deti spolu s p. učiteľkami). Počas prikázaných sviatkov v Kostole sv. Martina (deti, ktoré môžu ísť na sv. omšu).
 • Predškoláci majú 1x do týždňa náboženskú výchovu (so sestričkou Dorotkou).
 • V októbri sa deti modlia ruženec + vyrábajú ruženec.
 • V advente sa deti modlia pri adventnom venci + pripravujú besiedku pre rodičov a starých rodičov.
 • Navštevovanie starkých v Charitnom dome sv. Františka s programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. V predvianočnom čase spoločne so starkými zdobia perníky a spievajú koledy. V pôste sa spoločne modlia krížovú cestu.
 • Deti sú vedené k úcte k rodičom, zvlášť k matkám (v mesiaci máj vyrábajú pre ne srdiečka).

 

Základná škola

 • Duchovné obnovy pre žiakov - raz  za rok má každá trieda nižšieho sekundárneho vzdelávania duchovnú obnovu spojenú s vysluhovaním sviatosti zmierenia a sv. omše. Obnovy sa konajú v dome školských sestier sv. Františka.
 • V čase školského vyučovania sa žiaci zúčastňujú aktívne na slávení sv. omše každú stredu o 7.00. Počas prikázaných sviatkov sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy zúčastňujú sv. omše  v kostole.
 • Jednotlivé triedy sa pod vedením katechétov a svojich triednych učiteľov aktívne zúčastňujú na príprave liturgie sv. omše.
 • Modlitba pred prvou a na konci poslednej hodiny – žiaci spolu s vyučujúcim sa pomodlia na začiatku a na konci vyučovania.
 • Školská kaplnka je neustále otvorená, žiaci, učitelia a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú, ale aj osobnú modlitbu. Zamestnanci základnej aj materskej školy sa v nej schádzajú každý deň o 11. 00 na spoločnej modlitbe za žiakov, rodičov a potreby školy.
 • V Roku sv. Martina miništranti z našej školy aktívne pomáhajú pri slávení sv. omší v Kostole sv. Martina každú stredu o 12. 00.
 • V mesiaci október sa žiaci spolu s katechétami a triednymi učiteľmi zapájajú do služby predmodlievania ruženca v Kostole sv. Martina.
 • V misijnom týždni pozývame na besedy misionárov + organizujeme zbierku pre dievčatko z Ugandy, ktorú už 3. rok ako škola podporujeme v štúdiu.
 • Na konci pôstneho obdobia sa všetci spoločne v priestoroch školy pomodlíme krížovú cestu.
 • Žiaci, učitelia a zamestnanci školy majú možnosť počas prvopiatkového týždňa prijať sviatosť zmierenia.
 • Duchovný príhovor, ktorý zaznieva každý pondelok ráno v školskom rozhlase. Pripravuje ho p. riaditeľka, katechéti, ale aj jednotliví žiaci pod vedením triednych učiteľov.
 • Pre žiakov sú počas celého školského roka organizované besedy s kňazmi, rehoľníkmi, misionármi, ale aj odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí vynikajú zastávaním mravných postojov v rozličných oblastiach pôsobenia.
 • Každá trieda má svojho triedneho patróna - svätca, ktorého život žiaci poznávajú a nasledujú v konkrétnych čnostiach.
 • Organizovanie pútí: do Bobrova a Klina (prvoprijímajúci žiaci); do Krivej (žiaci 7. alebo 8. ročníka).
 • Žiaci sa v mesiaci marec zapájajú do kampane Biela stužka čím vyjadrujú svoj postoj k ochrane ľudského života už pred jeho narodením.
 • Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú návštev Charitného domu sv. Františka, kde starší žiaci vykonávajú praktickú pomoc pre starkých a mladší žiaci zo školského klubu rozdávajú radosť formou básní, piesní, modlitby, drobných darčekov.
 • Zapájame sa do  rôznych literárnych, výtvarných a vedomostných súťaží a projektov organizovaných najmä Diecéznym katechetickým úradom a inými inštitúciam.

Školský časopis Srdce

Školský rok 2022-2023

Srdce 3

Srdce 2

Srdce 1

Školský rok 2021-2022

Srdce 5

Srdce 4

Srdce 3

Srdce 2

Srdce 1

Školský rok 2020-2021

Srdce 5

Srdce 4 - upravené do formátu SWAY

Srdce 3 - upravené do formátu SWAY

Srdce 2 - upravené do formátu SWAY

Srdce 1

Dilongoviny

Dilongoviny sú on-line mesačníkom, ktorý má cieľ v kocke informovať o dianí v ZŠ R. Dilonga v Trstenej. V jednej z pravidelných rubrík postupne pútavým spôsobom v skratke predstavujú členov nášho učiteľského tímu. Podtitul Dilongovín - "informácie z miesta kde človek kladie semiačko" odkazuje na jednu z mnohých básnických zbierok plodného autora katolíckej moderny. 

Školský rok 2021 - 2022

Dilongoviny 6 Jún

Dilongoviny 4. Apríl

Dilongoviny 3. Marec

Dilongoviny 2. Február

Dilongoviny 1. Január

Dilongoviny 12. december

Dilongoviny 11. november

Dilongoviny 10. október

Dilongoviny 9. september

Školský rok 2020 - 2021

Dilongoviny 3. marec

Dilongoviny 2. február

Dilongoviny 1. január

Dilongoviny 12. december

Dilongoviny 11. november

Dilongoviny 10. október

Dilongoviny 9. september

Špeciálny pedagóg

Inkluzívny tím na našej škole tvorí špeciálny pedagóg  a asitentky učiteľa. Hlavnou  náplňou práce špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP). So žiakmi pracujeme v individuálne alebo skupinovo, v triede alebo mimo triedy, podľa aktuálnych potrieb žiaka.

Špeciálny pedagóg radí učiteľom, rodičom, starým rodičom i budúcim rodičom prváka

Milí rodičia,

ak ste si všimli, že vaše dieťa, aj napriek veľkej snahe, má problém s osvojením si alebo s porozumením prečítaného textu. Stále nedokáže zvládnuť pravopis, ťažko si zapamätá tvary písmen, resp. nedodržiava ich tvary. Ak doma s dieťaťom každodenne vynakladáte veľké úsilie pri príprave do školy a jeho výsledky tomu nezodpovedajú. Môžete osloviť školského špeciálneho pedagóga alebo triedneho učiteľa a tak spoločne nájsť najvhodnejšie riešenie. Včasné odhalenie poruchy učenia a následne správny zásah, reedukácia a vhodne zvolené cvičenia, prináša mnohokrát výborné výsledky.

Deti s poruchami učenia si veľmi ťažko osvojujú učivo bežnými vyučovacími metódami, aj napriek tomu že majú podnetné domáce prostredie a primeranú inteligenciu. Je žiadúce používať také edukačné metódy, ktoré dieťaťu rozvíjajú ich mozgové funkcie. Poznáme mnoho cvičení a aktivít, ktorými ich vieme ovplyvniť v pozitívnom smere.

Naše aktivity smerujeme nielen k žiakom so ŠVVP. Veľmi radi poskytneme pomoc aj žiakom, ktoré majú nedostatky v pochopení učiva, trápia sa s diktátmi, prechodom cez 10 a pod.

Poskytujeme rodičom rady, materiály a dávame návrhy ako s dieťaťom pracovať aj doma. Pretože, ak sa rodič zapojí do aktívnej spolupráce, jeho dieťa tak môže vykazovať zlepšené výsledky čím skôr. Výsledkom takejto spolupráce nie je len zlepšenie v učení sa, ale predovšetkým v oblasti kognitívnych, senzomotorických a sociálnych zručností.

KONZULTAČNÉ HODINY

V prípade potreby, kedykoľvek, po telefonickom dohovore na t.č.0910 670 373.

Možnosť konzultácie aj emailom: sp(at)zsdilong.sk

Nájdete nás na prízemí vedľa riaditeľne.

Poradenské zariadenia, s ktorými spolupracujeme:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie) 043 / 5391 160, 0911 539 116.
 • Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Trstená: Ul. Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená, č.t. 0948 878 874, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, 0911 545 305, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..