triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Vážení rodičia

dávam do pozornosti nový Vnútorný predpis RŠ 02/2022, ktorý nadobudol platnosť dňa 01. januára 2023. 

Verím, že Vám tým nespôsobíme vážne finančné ťažkosti v rodinnom rozpočte. V prípade potrebnej pomoci nás neváhajte kontaktovať.
Týka sa zvýšeného príspevku zariadení: materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.
Zmeny pre platby v ŠJ sú z dôvodu všeobecného zdražovania a pokrytia nákladov a zmien školského zákona pre finančné pásma pre školské stravovanie, ktoré sa nemenili od roku 2019 a už neboli postačujúce na prípravu kvalitného obeda pre žiakov. Viac na stránke.
Pre informáciu, ako sú hradené materské školy a školské kluby:
Financovanie materských škôl a školských klubov je viac menej jednotné a dá sa zhrnúť do štyroch zdrojov. Prvým zdrojom- podielovými daňami z mesta, druhý zdroj- štátny rozpočet, ktorý je prísne účelovo viazaný a musí byť použitý výhradne na presne vymedzené oblasti týkajúce sa výchovy a vzdelávania konkrétnych detí v konkrétnej materskej škole – detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi tzv. „príspevok na výchovu a vzdelávanie“. Tretím zdrojom je príspevok zákonných zástupcov/rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Štvrtým zdrojom je naše získavanie financií z rôznych projektov.
Ďakujeme za Vaše príspevky a akúkoľvek Vašu podporu, ktorou rozvíjame Vaše deti.