triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Divadelné predstavenia

 phoca thumb l 003

 
 
Špeciálne dni – Deň rodiny, Olympijský deň, Rozlúčka s letom

 phoca thumb m 005

 
 
Noc v škole

 phoca thumb m 004

 
 
Dilongova Trstená

 phoca thumb m 001

 
 
Fotogaléria záujmové vzdelávanie

Formácia žiakov

„Miluj blížneho svojho ako seba samého!“ (Mk 12, 31)

Každý žiak je jedinečný a chceme, aby to cítil. Taktiež chceme, aby sa tak žiaci pozerali aj jeden na druhého.

 • Počas školského roka sa jednotlivé triedy formujú  cez duchovné obnovy, ktoré majú za cieľ utužiť spoločenstvo s Bohom aj so spolužiakmi navzájom.
 • Každodenná modlitba pred a po vyučovaní je samozrejmosťou. Snažíme sa vytvoriť žiakom príjemné prostredie, kde sa môžu prejaviť a cítiť sa bezpečne.
 • Zapájame sa aj do rôznych súťaží, ktoré formujú srdce i dušu. Ide napríklad o Biblickú olympiádu, Biblia očami detí a iné.
 • Taktiež usporadúvame besedy so  vzácnymi  ľuďmi, ktorí odhaľujú žiakom krásu duchovného života. Sú to najmä misionári, rehoľníci a rehoľníčky. V súčasnosti v škole vyučuje aj školská sestra sv. Františka sestra Alžbeta – Katarína Koželová.
 • Cirkevný rok nám dáva príležitosť zažiť spolu so žiakmi nevšedné chvíle, ako sú vianočné sviatky, vianočné besiedky v triedach, sviatok svätého  Mikuláša, veľkonočné sviatky, spoločné krížové cesty, nočné bdenie pred Eucharistiou, októbrové ružence, spolu s rodičmi výroba adventných vencov a mnohé iné.
 • Nový týždeň vždy začíname duchovným príhovorom, ktorý zaznievakaždý pondelok zo školského rozhlasu. Pripravuje ho p. riaditeľka, katechéti, ale aj jednotliví žiaci pod vedením triednych učiteľov. Celý týždeň sa potom nesie v duchu hlavnej myšlienky z príhovoru.
 • Každá trieda má svojho triedneho patróna - svätca, ktorého život žiaci poznávajú a nasledujú v konkrétnych čnostiach počas celého štúdia na našej škole.
 • Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú návštev Charitného domu sv. Františka,kde starší žiaci vykonávajú praktickú pomoc pre starkých a mladší žiaci zo školského klubu rozdávajú radosť formou básní, piesní, modlitby, drobných darčekov.
 • Organizujeme pútedo Bobrova, Klina, Krivej, na Staré Hory...
 • Školská kaplnkaje neustále otvorená, žiaci, učitelia a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú, ale aj osobnú modlitbu. 
 • Jednotlivé triedy sa pod vedením katechétov a svojich triednych učiteľov aktívne zúčastňujú na príprave liturgie sv. omše, ktorá býva každú stredu ráno o 7.00 hod. Počas prikázaných sviatkov sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy zúčastňujú sv. omše  v kostole sv. Martina.

Žiaci, učitelia a zamestnanci školy majú možnosť počas prvopiatkového týždňa prijať sviatosť zmierenia.

phoca thumb m 001

Formácia učiteľov

„Z plnosti srdca, hovoria ústa!“  (Lk 6,45)

Slová sú nevyhnutnou súčasťou interakcie medzi žiakom, učiteľom i rodičom. Učiteľ slovami často dokáže zmeniť vzniknutú situáciu, a preto je veľmi dôležité, čím si plní srdce. 

 • Každoročne sa zúčastňujeme trojdňových duchovných cvičení pod vedením skúsených exercitátorov.
 • Raz za mesiac mávame v popoludňajších hodinách duchovné obnovy, ktoré vedú miestni kňazi.
 • Veľmi nám pomáha tzv. chvíľka na modlitbu. Je to krátke 10-minútové zastavenie sa počas dňa a všetci, ktorí majú voľnú chvíľku a neučia, nepracujú, neupratujú, sa modlia v kaplnke za školu.

Ak máme srdce plné Ježiša, tak o tom budú svedčiť aj naše slová!

phoca thumb m 001

„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov materskej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga – predprimárne vzdelávanie

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Typ materskej školy: cirkevná materská škola

Názov kmeňovej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Adresa: Hviezdoslavova 823/7 , 02801 Trstená 02801 

Počet mesiacov finančného príspevku v roku 2022: 11

Počet mesiacov finančného príspevku na rok 2023: 8     

Počet schválených vychovávateľov: 1 (úväzok rozdelený na 2 polovičné úväzky)

Výška príspevku na rok 2022:  9 607€

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Viac na stránke MŠVVaŠ

2022 projekt vychovavatel ms