triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021

 

Publikované 29. 03. 2021: OZNAM 29.03.2021

Publikované 14. 01. 2021: Organizácia žiakov počas dištančného vzdelávania

Publikované 16. 11. 2020: Vážení RODIČIA MŠ 3 - SOVIČKY

Publikované 08. 11. 2020: OZNAM - karanténa MŠ2 - Rybičky

Publikované 02. 11. 2020: Vážení rodičia

Publikované 02. 11. 2020: OZNAM –dištančné vzdelávanie žiakov 3. A triedy

Publikované 02. 11. 2020: OZNAM – nástup žiakov 1., 2. a 4. ročníka –prechod na prezenčné vzdelávanie

Publikované 25. 10. 2020: OZNAM – prerušenie vyučovania v škole pre žiakov 1. - 4. ročníka –prechod na dištančné vzdelávanie

Publikované 25. 10. 2020: OZNAM - MŠ otvorenie

Publikované 18. 10. 2020: OZNAM – trieda 5.B

Publikované 16. 10. 2020: OZNAM – rodičia MŠ 2, MŠ 3, MŠ 4!

Publikované 16. 10. 2020: OZNAM – rodičia MŠ 1 a MŠ 5!

Publikované 12. 10. 2020: OZNAM V

Publikované 10. 10. 2020: OZNAM IV – rodičia MŠ5 (Včielky) na Námestí M. R. Štefánika

Publikované 09. 10 2020: OZNAM III – rodičia MŠ pri Oravici

Publikované 08. 10. 2020: OZNAM – trieda 9.B

Publikované 08. 10. 2020: OZNAM II – MŠ

Publikované 08. 10 2020: OZNAM – Vážení rodičia detí MŠ na Námestí M. R. Štefánika

Publikované 06. 10. 2020: OZNAM – Vážení rodičia MŠ!

Publikované 23. 09. 2020: ŠKOLA prechádza do ČERVENEJ FÁZY

 

RÚVZ Dolný Kubín eviduje v meste Trstená výrazný nárast počtu osôb, ktorým bola laboratórnym vyšetrením (metódou RT-PCR ) potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, preto prosíme aj našich žiakov a rodičov, aby v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovali svojho obvodného lekára.

Zostáva v platnosti nosenie rúšok  a v škole zostávajú odporúčané nariadenia a dodržiavame všetky hygienické opatrenia. 

Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečovali pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

POZOR! Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka - žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

Ak je podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je:negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Ak je žiak pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

V prípade, že podozrivý žiak nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Prevádzka ZŠ - manuál MŠVVaŠ

Dôležité je, aby sme sa mohli učiť v škole, preto Vám ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu.

Školská jedáleň

Prihlášky na stravu

Cenník

Prihláška na stravovanie MŠ

Prihláška na stravovanie ZŠ

Prihláška na stravovanie iný stravník

 

Vážení rodičia,

od 1.1. 2023 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga.

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 3/2022 s účinnosťou od 1.5.2023

sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.

 

MESAČNÁ PLATBA STRAVNÉHO JE UVEDENÁ V PRÍLOHE ZÁPISNÉHO LÍSTKA.  

Č. ÚČTU:  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

Prihláška sa vypĺňa iba raz počas celého obdobia štúdia.

Prihlášky, odhlášky, zápisné lístky u hospodárky ŠJ Márie Vajduliakovej.

Tel. č. 0948 861 071, jedalen(at)zsdilong.sk.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne:

Bc. Adriana Janotíková  jedalen(at)zsdilong.sk, 0911 205 648

 

JEDÁLNY LÍSTOK

Dotácia - čestné vyhlásenie

Субсидія - афідевіт

Formulár na posúdenie príjmu domácnosti

Бланк оцінки доходів сім'ї

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA:

Pred začiatkom stravovania nezabudnite na: :

1. Podanie Zápisného lístka na stravovanie  /MŠ, ZŠ, študent GMH, iný stravník (pri prihlásení na stravovanie u vedúcej ŠJ) .

2. Zaplatenie stravného mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa.

3. Mať platný čip na odber stravy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním Zápisného lístka (noví prihlásení) a platieb na účet.

Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11:00 do 14:00.

Platba zákonného zástupcu:

Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny podľa vekovej kategórie.

Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou a výhradne bankovým prevodom, najneskôr do 10. dňa mesiac vopred.

Materská škola

O nás

Naša cirkevná materská škola realizuje vzdelávací program predprimárneho vzdelávania pomenovaný „Nechajte maličkých prísť ku mne.“ Vychádza z cieľov a princípov stanovených zákonom. Snažíme sa rozvíjať a podporovať samostatnosť, jedinečnosť, tvorivosť a sociálnu aktivitu dieťaťa. Práve aktivita a zamestnanie mení jeho myslenie, podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu. Materská škola umožňuje individuálny prístup aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V materskej škole má svoje nezastupiteľné miesto spoločenstvo v kresťanskom duchu, ktoré tvoria deti v interakcii s učiteľkou a všetkými členmi školy. Vzájomná spolupráca je preto otvorená smerom ku každému, kto je zainteresovaný v živote školy. Denné činnosti sú usporiadané tak, aby bol život detí v MŠ pestrý, podnetný, radostný, zaujímavý a príťažlivý.

 logo ms velke

Trochu z histórie

Cirkevná materská škola v Trstenej bola zriadená 01. 09. 2014 ako dvojtriedna materská škola. Dňa 02.09. 2014 ju pri otvorení posvätil vikár otec Anton Tyrol. Zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí.

V školskom roku 2014/2015 bolo  zapísaných 33 detí. V školskom roku 2015/2016 sa cirkevná materská škola zlúčila so Základnou školou Rudolfa Dilonga pod názvom Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o cirkevnú materskú školu sme v školskom roku 2016/2017 otvorili elokovanú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2017/2018 sme opäť zriadili a otvorili druhú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. Po rekonštrukcii priestorov a ďalšieho záujmu rodičov o MŠ sme v školskom roku 2019/2020 otvorili už tretiu triedu na elokovanom pracovisku na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2023/2024 sme otvorili šiestu triedu na elokovanom pracovisku v budove na Námestí M. R. Štefánika. V súčasnej dobe máme spolu 6 tried: MŠ1: trieda Ovečiek, MŠ2: trieda Rybičiek, MŠ3: trieda Sovičiek, MŠ4: trieda Mravčekov, MŠ5: trieda Včielok, MŠ6: trieda Lienok, ktoré navštevuje 100 detí.

 

Dokumenty - povinné zverejňovanie

Aktivity MŠ v aktuálnom školskom roku

Školský vzdelávací program MŠ

Školský poriadok MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

Kontaktné údaje

Dokumenty k stiahnutiu