Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

AMFO 2022

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. Na okresnom kole našu školu reprezentovali: Timka Letašiová - 1.miesto, Adelka Bačová - 2.miesto a čestné uznanie získali Lenka Šurinová, Damián Borsík, Šimon Sochuliak. Všetci postupujú do krajského kola.

phoca thumb m 001

Deň narcisov 2022

Tento rok sa už 26-krát konala verejno-prospešná zbierka na pomoc ľuďom s rakovinou. Vo štvrtok 28. apríla 2022 v uliciach nášho mesta Trstená dobrovoľníci z 9.A pomáhali s rozdávaním symbolických narcisov. Vďaka nim a všetkým vám, ktorí ste prispeli, sme mohli na účet Ligy proti rakovine poslať peknú čiastku peňazí. Ďakujeme.

2022den narcisov

DEŇ ZEME 2022

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Žiaci našej školy sa rozprávali o Zemi, ako vyzerá, ako ju ľudia ničia a ako by sme jej mali pomáhať. Hravou formou sa učili, ako môžu chrániť Zem. Tiež sa učili triediť odpad, zhotovovali plagáty, lúštili tajničky, tretiaci čítali deťom v MŠ tematické rozprávky.

phoca thumb m 001

Služba iným v praxi

Na hodinách náboženstva sa so žiakmi nielen rozprávame o práci a jej hodnote v našom živote, ale snažíme sa svoje sily aj prakticky využívať v službe iným. Dvakrát do mesiaca so žiakmi upratujeme okolie kostola a fary. Tešíme sa, že naši žiaci sú usilovní a snažia sa pracovať zodpovedne.

phoca thumb m 001