DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

... aby nás bolo lepšie počuť

Na hodinách hudobnej výchovy sme sa zapojili do ôsmeho ročníka celoslovenského projektu na tému ochrany detí pred násilím Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021! Toto podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Verím, že spoločné bubnovanie aj samotná myšlienka akcie žiakov oslovila a radi si „bubnovačku“ zopakujú aj nabudúce.

phoca thumb m 001

V ŠKD MÁME ZA SEBOU KRÁSNU JESEŇ

Počas jesenných dní nám bolo dopriate teplé počasie, ktoré nám dovolilo tráviť väčšinu času vonku. Ak sa náhodou vyskytli škaredé dni, boli plné tvorenia či zábavy dnu v triedach.

phoca thumb m 001

Cestovatelia odštartovali – geo olympiáda

Geografickí nadšenci našej školy odštartovali v troch kategóriách školského kola geografickej olympiády. Niektorí pracovali v škole, niektorí z domu, neodradila ich ani komplikovaná karanténna situácia. Do online testov sa cez Edupage zapojilo 16 žiakov:

phoca thumb m 001

iBOBOR 2021

Aj tento rok sme sa zapojili do informatickej celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažili sme v kategóriach Drobci, Bobríci, Benjamíni a Kadeti. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Tohtoroční úspešní riešitelia sú :

phoca thumb m 001

2021 veres