Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Patrón 1. A triedy - sv. FRANTIŠEK z ASSISI

Dňa 4. októbra 2021 mali  naši prváci deň so svojím patrónom. Spoločne s pánom učiteľom si prečítali maľované čítanie o živote sv. Františka, príbeh, ako František skrotil vlka, chválospev. Navštívil ich františkán páter Peter Vnučák, ktorý im zaujímavo porozprával o ich patrónovi, na príklade jeho života a jeho skutkov povzbudil prvákov, aby sa snažili stať sa svätými ako bol František.

phoca thumb m 001

DUCHOVNÁ POSILA pre ŠKD

Pred pár dňami sme sa s deťmi vybrali na prechádzku. Naše kroky okrem iného, viedli aj do františkánskeho kostolíka na krátku modlitbu. Keď sme vošli dnu cez hlavné dvere, zistili sme, že ďalej sa už nedostaneme. Bolo zamknuté. No vtom sa dvere nečakane otvorili a privítal nás brat Jan De La Sale. Deti sa usadili do lavíc a pozorne počúvali výklad o kostolíku, ktorý je zasvätený sv.Jurajovi.

phoca thumb m 001

650 minút športu pre seba a svoje mesto

Vo štvrtok 30. septembra sme sa zapojili do športovej akcie k 650. výročiu nášho mesta. Rôzne pohybové aktivity sme si vyskúšali nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v ŠKD, či dokonca v charite, kde sme rozhýbali aj najstarších občanov Trstenej. Veríme, že podobné akcie sa budú opakovať častejšie a že ani pandémia nezabráni športovaniu a pohybu u detí a mládeže.

phoca thumb m 001

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Dňa 27. septembra 2021 primátorka mesta Trstená v zasadačke Mestského úradu v Trstenej odovzdala vecné ceny  v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže „Gmina Tomice a mesto Trstená v harmónii s prírodou“, ktorá bola určená pre deti materských, základných a umeleckých škôl z mesta Trstená a gminy Tomice. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách a z našej školy boli ocenené práce týchto žiakov:

phoca thumb m 001