DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

„Spolu múdrejší 2“

Rozvojový projekt:

(jeseň 2021)

Tešíme sa, že projekt MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“ podporil aj našu školu. Prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárame nové podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. V podstate ide o doučovanie v malých skupinách (max. 5 žiakov)  podľa potrieb žiakov. Projekt sa realizuje v priebehu mesiacov október až december 2021, pričom doučovanie na škole prebieha počas všetkých troch mesiacov.  Do projektu sa zapojili žiaci z takmer všetkých ročníkov 1. aj 2. stupňa ZŠ. Individuálnym prístupom ku práci žiakov sa docieli, že pri doučovaní budú žiaci sústredení, pracovití a dôslední. Veríme, že práca učiteľov pri doučovaní žiakov prispeje k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov. 

ministerstvo skolstva   logo financovane eulogo plan obnovy

OZNAM – trieda 8.A karanténa do 24.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 - § 3 zostávajú žiaci v 8.A triedy v povinnej domácej karantény určenej do 23.01.2022.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školy bude v pondelok 24.01.2022.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. V prípade potreby technickej pomoci kontaktujte triednu učiteľku alebo zástupkyňu RŠ na 0911 205 658;

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL vO ŠTVRTOK 13.01.2022.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 14.01.2022.   

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 23.01.2022.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE v pondelok 24.01.2022.

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

Školský digitálny koordinátor 2021

Táto pozícia školského digitálneho koordinátora je v ZŠ s MŠ R. Dilonga  vďaka MŠVVaŠ a podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ministerstvo skolstva

edit1

 Hlavné školské ciele NP edIT:

 • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu;
 • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom;
 • koordinovaná digitálna transformácia škôl.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania digitálny koordinátor pôsobí v troch základných oblastiach: vízia školy, škola ako komunita aktérov, škola ako vzdelávacie prostredie. Jednou z prvých úloh ŠDK na škole bolo  zorganizovať použitie nástroja SELFIE s úlohami na 4 roky. 

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania v škole,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,

Podporuje učiteľov, rodičov a žiakov v implementácii naplánovaných krokov digitálnej transformácie:

 • Koordinuje interné vzdelávacie aktivity pre učiteľov a vedenie v rámci možností a potrieb našej školy (napr. konzultácie pre učiteľov k využívaniu DT, hospitácie na vyučovacích hodinách, workshopy k novým DT, ktoré niekto z učiteľov pozná, spoločné plánovanie hodín s využívaním DT, otvorené hodiny, ...)
 • Organizuje externé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie digitálnych kompetencií pre verejnosť, rodičov, starých rodičov podľa ich aktuálnych potrieb a možností (napr. ICDL pre žiakov a učiteľov, workshop k novým DT, workshop pre rodičov a žiakov k zvládnutiu elektronickej komunikácie a virtuálneho vzdelávacieho prostredia ...
 • Podporuje rozvojom digitálnych zručností žiakov a učiteľov postupný nástup hybridného vzdelávania.
 • V spolupráci so správcom siete rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií.

Povinnosťou ŠDK bolo absolvovať inovačné vzdelávanie „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ poskytované projektom IT Akadémia v roku 2021.

Viac info.

OZNAM -KARANTÉNA pedagógovia -žiaci do 12.12.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 02.12.2021, zostávajú ÚZKE  kontakty žiakov, kde vyučoval pozitívny učiteľ v povinnej domácej karanténe.

Takáto povinnosť vyplýva aj pre iných učiteľov, ktorí si neuplatnili výnimku z karantény.

Ak sa u Vás alebo u Vášho dieťaťa objavia príznaky vírusu,  prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL  vo ŠTVRTOK  02.12.2021   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 03.12.2021.

Posledný deň karantény je o 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v nedeľu dňa 12.12.2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE V Pondelok  13.11.2021

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV

Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ.

V prípade prejavov príznakovVášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov.