triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Školský digitálny koordinátor 2021

Táto pozícia školského digitálneho koordinátora je v ZŠ s MŠ R. Dilonga  vďaka MŠVVaŠ a podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ministerstvo skolstva

2021 edit1

 Hlavné školské ciele NP edIT:

 • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu;
 • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom;
 • koordinovaná digitálna transformácia škôl.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania digitálny koordinátor pôsobí v troch základných oblastiach: vízia školy, škola ako komunita aktérov, škola ako vzdelávacie prostredie. Jednou z prvých úloh ŠDK na škole bolo  zorganizovať použitie nástroja SELFIE s úlohami na 4 roky. 

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania v škole,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,

Podporuje učiteľov, rodičov a žiakov v implementácii naplánovaných krokov digitálnej transformácie:

 • Koordinuje interné vzdelávacie aktivity pre učiteľov a vedenie v rámci možností a potrieb našej školy (napr. konzultácie pre učiteľov k využívaniu DT, hospitácie na vyučovacích hodinách, workshopy k novým DT, ktoré niekto z učiteľov pozná, spoločné plánovanie hodín s využívaním DT, otvorené hodiny, ...)
 • Organizuje externé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie digitálnych kompetencií pre verejnosť, rodičov, starých rodičov podľa ich aktuálnych potrieb a možností (napr. ICDL pre žiakov a učiteľov, workshop k novým DT, workshop pre rodičov a žiakov k zvládnutiu elektronickej komunikácie a virtuálneho vzdelávacieho prostredia ...
 • Podporuje rozvojom digitálnych zručností žiakov a učiteľov postupný nástup hybridného vzdelávania.
 • V spolupráci so správcom siete rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií.

Povinnosťou ŠDK bolo absolvovať inovačné vzdelávanie „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ poskytované projektom IT Akadémia v roku 2021.

Viac info.

Realizácia projektu na ZŠ s MŠ R. Dilonga „Spolu múdrejší“

V školskom roku 2020/2021 sa v základnej škole realizoval projekt „Spolu múdrejší“.

Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“ bolo podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania dovzdelávavali svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním alebo potrebou individuálneho prístupu. Zároveň vytvárali podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

Do projektu sa zapojilo 6 učiteľov, ktorí spolu s koordinátorkou projektu  realizovali doučovania skupinovou alebo v individuálnou formou (podľa potrieb žiakov). Učitelia podľa záujmu žiakov vytvorili skupiny v počte 3 – 5 žiakov.

Veríme, že snaha našich učiteľov pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispela k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov. 

Pôstna výzva 2023 - tretí týždeň

3. týždeň – 6.3. – 12.3.2023

Tretia bolesť – Strata dvanásťročného Ježiša v chráme

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je
v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda
do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. 

Lk 2, 42 - 46

2023 post 3 tyzden

 

PROJEKT „Múdre hranie“ v materskej škole ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Vďaka podpore MŠVVaŠ získala naša materská škola v rámci projektovej výzvy „Múdre hranie 2021“ dotáciu v sume 1.000 Eur.

Finančné prostriedky boli využité na nákup nových kníh pre deti v MŠ, nových encyklopédií,  matematicko-interaktívnych hier, bádateľských pomôcok  na detské pokusy, detské pracovné náradie v kufríku, Logické hry- rôzne labyrinty, magnetické mozaiky,  prevliekačky, spoločenské hry- napr. Cesta okolo zeme, Raketová hra i  Detské CD a DVD (CD Škola hrou, Rapotáčik, DVD ROK).

Najviac potešili deti knihy s hovoriacim perom. Pracovné náradie využijeme pri vyvýšenom záhone, kde sa postaráme o zeleninu, ktorú sme si sami zasadili. Nové licencie vzdelávacích programov využijeme na interaktívne tabule. Zaujímavé magnetické hry a mozaiky, mikroskopy, detské spoločenské hry a veľa krásnych nových hračiek naučí deti nielen múdro sa hrať, ale aj zažiť v našej materskej škole nové a krásne dobrodružstvá.

phoca thumb m 001

PROJEKT „ Zlepšenie vybavenia školskej jedálne 2021“

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga získala z MŠVVaŠ v rámci dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 5.000 Eur v rámci výzvy vyhlásenej vo februári 2021. 

Cieľom projektu je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách:

Zakúpili sme:

 1. umývačku riadu s príslušenstvom do veľkokapacitných kuchýň s vysokou produktivitou, hornými a dolnými rotačnými umývacími a oplachovými ramenami, energeticky úspornú s nastavením dávkovačov cez ovládací panel.
 1. Profesionálnu škrabka na zemiaky s náplňou na 40 kg, nerezová s možnosť ošúpať nielen zemiaky, ale aj zeleninu, s prívodom vody a prívodnou hadicou a samostatnou časťou na odpad.

phoca thumb m 002