triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

„Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“

skolka modernizacia

Kód projektu /ITMS2014+/: NFP302020L072

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

  1. KÓD výzvy IROP-PO2-SC221 -2016-10

Názov projektu:  „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie

v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“so špecifickým cieľom: Predškolská výchova- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MŠ, zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania.

Cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl v meste Trstená s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Projekt bude realizovaný v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu kapacity materskej školy o 15 detí; celková kapacita materskej školy bude 69 detí.

Realizáciou projektu bude podporená 1 materská škola, budú renovované 2 verejné budovy s podlahovou plochou 519 m2, podporený bude 1 areál materskej školy a 1 materská podporená materiálno – technickým vybavením. Uvedené ukazovatele budú dosiahnuté realizáciou troch typov aktivít oprávnených v rámci výzvy, a to b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň a e. obstaranie materiálno – technického vybavenia materských škôl

Ciele:

Projekt odstráni identifikované problémy realizáciou troch hlavných aktivít:

-       Rekonštrukcia priestorov materskej školy (1),

-       Úprava areálu materskej školy (2) a

-       Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy (3).

Ciele projektu a programu budú napĺňané aj realizáciou podporných aktivít:

-       Informovanosť a komunikácia (4) a

-       Riadenie projektu (5).

 

Výsledkom projektu bude

-       rozšírená kapacita materskej školy a tak vytvorené podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 roku veku v meste Trstená a okolí,

-       materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania,

-       zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov detí umiestnených v materských školách v Trstenej a okolí,

-       zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 do 5 rokov v meste Trstená a okolí, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem,

rozširovanie predškolskej výchovy v meste Trstená vo veku od 3 do 5 rokov.

Viac na stránke zriaďovateľa. 

 Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)

 235 202,16 € 

 Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR)

 223 442,06 €

 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)

   11 760,10 €

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Obdobie realizácie: 01.12. 2020 – 31. 12. 2022

Personálne zabezpečenie inklúzie: 2 asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a školský špeciálny pedagóg

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Trstená

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

VIAC O PROJEKTE 

 

2022 narodny projekt np pop

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

projekt ucebne

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Hlavný cieľ projektu

Princíp trvalej udržateľnosti: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Špecifický cieľ: Projekt bude realizovaný v meste Trstená, v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, v hlavnej budove.

Viac na stránke zriaďovateľa.

Program doučovania „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ časť škôl z iných zdrojov.

Do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace február až máj 2022 sa zapojili aj naši učitelia.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu na predmety na 1. aj 2.stupni. V našej škole sa môžu doučovať na predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Fyzika, Dejepis.

Osem učiteľov, niektorí naši vyučujúci, niektorí bývalí naši učitelia vypomáhajúci vytvoria skupiny 4-6 žiakov, ktorí sa budú pravidelne mimo vyučovania doučovať.

V prípade záujmu o doučovanie oslovte vyučujúceho:

1.stupeň:  PaedDr. Andrea Kadlubiaková, Mgr. Eva Valková

2. stupeň: Mgr. Gabriela Kordiaková, Mgr. Ľuboslav Smatana, Mgr. Henrieta Mačorová, Mgr. Monika Sokolovská, Ing. Mária Kováčiková, Mgr. Mgr. Magdaléna Gensorová.

Spolu múdrejší 3 minedu.sk

ministerstvo skolstva

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021

 

Publikované 29. 03. 2021: OZNAM 29.03.2021

Publikované 14. 01. 2021: Organizácia žiakov počas dištančného vzdelávania

Publikované 16. 11. 2020: Vážení RODIČIA MŠ 3 - SOVIČKY

Publikované 08. 11. 2020: OZNAM - karanténa MŠ2 - Rybičky

Publikované 02. 11. 2020: Vážení rodičia

Publikované 02. 11. 2020: OZNAM –dištančné vzdelávanie žiakov 3. A triedy

Publikované 02. 11. 2020: OZNAM – nástup žiakov 1., 2. a 4. ročníka –prechod na prezenčné vzdelávanie

Publikované 25. 10. 2020: OZNAM – prerušenie vyučovania v škole pre žiakov 1. - 4. ročníka –prechod na dištančné vzdelávanie

Publikované 25. 10. 2020: OZNAM - MŠ otvorenie

Publikované 18. 10. 2020: OZNAM – trieda 5.B

Publikované 16. 10. 2020: OZNAM – rodičia MŠ 2, MŠ 3, MŠ 4!

Publikované 16. 10. 2020: OZNAM – rodičia MŠ 1 a MŠ 5!

Publikované 12. 10. 2020: OZNAM V

Publikované 10. 10. 2020: OZNAM IV – rodičia MŠ5 (Včielky) na Námestí M. R. Štefánika

Publikované 09. 10 2020: OZNAM III – rodičia MŠ pri Oravici

Publikované 08. 10. 2020: OZNAM – trieda 9.B

Publikované 08. 10. 2020: OZNAM II – MŠ

Publikované 08. 10 2020: OZNAM – Vážení rodičia detí MŠ na Námestí M. R. Štefánika

Publikované 06. 10. 2020: OZNAM – Vážení rodičia MŠ!

Publikované 23. 09. 2020: ŠKOLA prechádza do ČERVENEJ FÁZY

 

RÚVZ Dolný Kubín eviduje v meste Trstená výrazný nárast počtu osôb, ktorým bola laboratórnym vyšetrením (metódou RT-PCR ) potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, preto prosíme aj našich žiakov a rodičov, aby v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovali svojho obvodného lekára.

Zostáva v platnosti nosenie rúšok  a v škole zostávajú odporúčané nariadenia a dodržiavame všetky hygienické opatrenia. 

Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečovali pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

POZOR! Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka - žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

Ak je podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je:negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Ak je žiak pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

V prípade, že podozrivý žiak nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Prevádzka ZŠ - manuál MŠVVaŠ

Dôležité je, aby sme sa mohli učiť v škole, preto Vám ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu.