triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Školský digitálny koordinátor 2021

Táto pozícia školského digitálneho koordinátora je v ZŠ s MŠ R. Dilonga  vďaka MŠVVaŠ a podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ministerstvo skolstva

2021 edit1

 Hlavné školské ciele NP edIT:

 • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu;
 • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom;
 • koordinovaná digitálna transformácia škôl.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania digitálny koordinátor pôsobí v troch základných oblastiach: vízia školy, škola ako komunita aktérov, škola ako vzdelávacie prostredie. Jednou z prvých úloh ŠDK na škole bolo  zorganizovať použitie nástroja SELFIE s úlohami na 4 roky. 

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania v škole,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,

Podporuje učiteľov, rodičov a žiakov v implementácii naplánovaných krokov digitálnej transformácie:

 • Koordinuje interné vzdelávacie aktivity pre učiteľov a vedenie v rámci možností a potrieb našej školy (napr. konzultácie pre učiteľov k využívaniu DT, hospitácie na vyučovacích hodinách, workshopy k novým DT, ktoré niekto z učiteľov pozná, spoločné plánovanie hodín s využívaním DT, otvorené hodiny, ...)
 • Organizuje externé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie digitálnych kompetencií pre verejnosť, rodičov, starých rodičov podľa ich aktuálnych potrieb a možností (napr. ICDL pre žiakov a učiteľov, workshop k novým DT, workshop pre rodičov a žiakov k zvládnutiu elektronickej komunikácie a virtuálneho vzdelávacieho prostredia ...
 • Podporuje rozvojom digitálnych zručností žiakov a učiteľov postupný nástup hybridného vzdelávania.
 • V spolupráci so správcom siete rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií.

Povinnosťou ŠDK bolo absolvovať inovačné vzdelávanie „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ poskytované projektom IT Akadémia v roku 2021.

Viac info.