triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023

September 2020

Špeciálny pedagóg

Inkluzívny tím na našej škole tvorí špeciálny pedagóg  a asitentky učiteľa. Hlavnou  náplňou práce špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP). So žiakmi pracujeme v individuálne alebo skupinovo, v triede alebo mimo triedy, podľa aktuálnych potrieb žiaka.

Špeciálny pedagóg radí učiteľom, rodičom, starým rodičom i budúcim rodičom prváka

Milí rodičia,

ak ste si všimli, že vaše dieťa, aj napriek veľkej snahe, má problém s osvojením si alebo s porozumením prečítaného textu. Stále nedokáže zvládnuť pravopis, ťažko si zapamätá tvary písmen, resp. nedodržiava ich tvary. Ak doma s dieťaťom každodenne vynakladáte veľké úsilie pri príprave do školy a jeho výsledky tomu nezodpovedajú. Môžete osloviť školského špeciálneho pedagóga alebo triedneho učiteľa a tak spoločne nájsť najvhodnejšie riešenie. Včasné odhalenie poruchy učenia a následne správny zásah, reedukácia a vhodne zvolené cvičenia, prináša mnohokrát výborné výsledky.

Deti s poruchami učenia si veľmi ťažko osvojujú učivo bežnými vyučovacími metódami, aj napriek tomu že majú podnetné domáce prostredie a primeranú inteligenciu. Je žiadúce používať také edukačné metódy, ktoré dieťaťu rozvíjajú ich mozgové funkcie. Poznáme mnoho cvičení a aktivít, ktorými ich vieme ovplyvniť v pozitívnom smere.

Naše aktivity smerujeme nielen k žiakom so ŠVVP. Veľmi radi poskytneme pomoc aj žiakom, ktoré majú nedostatky v pochopení učiva, trápia sa s diktátmi, prechodom cez 10 a pod.

Poskytujeme rodičom rady, materiály a dávame návrhy ako s dieťaťom pracovať aj doma. Pretože, ak sa rodič zapojí do aktívnej spolupráce, jeho dieťa tak môže vykazovať zlepšené výsledky čím skôr. Výsledkom takejto spolupráce nie je len zlepšenie v učení sa, ale predovšetkým v oblasti kognitívnych, senzomotorických a sociálnych zručností.

KONZULTAČNÉ HODINY

V prípade potreby, kedykoľvek, po telefonickom dohovore na t.č.0910 670 373.

Možnosť konzultácie aj emailom: sp(at)zsdilong.sk

Nájdete nás na prízemí vedľa riaditeľne.

Poradenské zariadenia, s ktorými spolupracujeme:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie) 043 / 5391 160, 0911 539 116.
 • Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Trstená: Ul. Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená, č.t. 0948 878 874, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, 0911 545 305, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výchovné a kariérové poradenstvo

Vážení rodičia, milí žiaci,

Výchovný poradca vykonáva poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

V oblasti kariérového poradenstva Vám poradí so strednou školou, zosúladí potreby žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a trhom práce.

Konzultačný deň – utorok

V prípade záujmu a potreby sa môžete obrátiť na výchovnú a kariérovú poradkyňu školy   Mgr. Danielu Krasuľovú.

Kontakt: Tel.: +421907 246 168

E-mail: vp(at)zsdilong.sk

Link na online konzultáciu (po dohode).

Konzultáciu je možné kedykoľvek si vopred dohodnúť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Informácie o prihláškach na stredné školy.

Školský klub

Oznamy školského klubu pre rodičov

2023 skd rozvrh

Dokumenty na stiahnutie

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga.

V ŠKD je činnosť riadená podľa Výchovného programu ŠKD v rámci jednotlivých tematických oblastí zameraných na prípravu na vyučovanie a oddychovú a relaxačnú činnosť.

ŠKD navštevujú deti od 1. – 4. ročníka (v prípade voľného miesta aj 5. ročníka) základnej školy. Skladá sa z dvoch heterogénnych oddelení. Deti prijímame v prípade potreby a voľnej kapacity počas celého roka.

V ŠKD je poldenná forma výchovy a vzdelávania. Dochádzka dieťaťa je pravidelná alebo nepravidelná (podľa požiadaviek rodičov), počas plnenia povinnej školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy.


Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave detí na život v duchu kresťanskej lásky, porozumenia, vzájomnej úcty, spravodlivosti a ochoty pomôcť jeden druhému. Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie, a rovnako aj za svoje konanie. Ďalej sa podieľame aj na aktívnom využívaní voľného času a tým zmysluplnému i všestrannému rozvoju osobnosti.

Sme prostredím pre detský úsmev a radosť. Deti sa tu zapájajú do rôznych výtvarných súťaži, spolupracujeme s CVČ, s Komunitným centrom Sinaj- OZ V.I.A.C, s Mestskou knižnicou a navštevujeme aj Dom Charitas Sv. Františka z Assisi.
ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin, denne od 6:30 – 7:30 hod. a následne od 11:00 – 16:00 hod.

Náš klub je teda nielen vhodným miestom pre deti na relaxáciu po vyučovaní, ale aj priestorom pre kreatívne a oddychové činnosti.

 • Prevádzka školského klubu je denne po vyučovaní od 11.15 hod. do 16.00 hod.
 • Dieťa je prijaté do klubu na základe žiadosti rodičov. Rodič dostane od riaditeľky školy rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do školského klubu detí.
 • Dieťa odchádza z klubu s rodičom, súrodencom alebo sám a to vtedy, ak si to výslovne žiada rodič. Svoju žiadosť potvrdí podpisom.
 • Odchody zo školského klubu detí na krúžky si zabezpečí rodič a berie za dieťa zodpovednosť.
 • Počas pobytu v školskom klube detí je za dieťa zodpovedná prítomná učiteľka, alebo vychovávateľka.
 • Zo školského klubu detí nemôže dieťa svojvoľne odísť.
 • Poplatok za klub je 15 €na mesiac. Platiť sa môže mesačne, polročne alebo naraz.
 • Odhlásiť z obedu musíte dieťa deň vopred. Ak dieťa náhle ochorie, z obedov odhlási rodičsvoje dieťa najneskôr v ten deň ráno do 6:30 hod.

Telefonický kontak na ŠKD: 0910 316 618

Úhrada za školský klub detí sa platí prevodom z účtu rodiča na účet školy každý mesiac, alebo naraz za polrok, či celý rok.

Číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 1273 3332

Suma na mesiac: 15 €

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 202021

Do textu pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko dieťaťa ŠKD