triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Obdobie realizácie: 01.12. 2020 – 31. 12. 2022

Personálne zabezpečenie inklúzie: 2 asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a školský špeciálny pedagóg

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Trstená

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

VIAC O PROJEKTE 

 

2022 narodny projekt np pop