triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Schránka dôvery

Milí naši žiaci, rodičia i učitelia.

Pripravili sme pre vás tzv. „Schránku dôvery.“ Bude slúžiť tým, ktorí sa potrebujú zdôveriť so svojou ťažkosťou či problémom. Ak si neviete s niečím poradiť sami, môžeme vám byť nápomocní.

Budeme veľmi radi, keď túto Schránku dôvery využijete aj na to, aby ste nám napísali nejaký nápad, návrh na zmenu v škole, čo sa vám páči alebo chcete pripomienkovať.

Diskrétnosť je samozrejmosťou! Nemusíte mať obavy. Vašim odkazom/správam sa bude venovať výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Krasuľová. V prípade potreby bude s vami diskrétnym spôsobom komunikovať.

Vaše odkazy nám píšte na e-mailovú adresu: vp(at)zsdilong.sk

Vopred vám ďakujeme za vašu dôveru a dúfame, že si pomôžeme navzájom.

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov

Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená realizuje v období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 dopytovo orientovaný projekt Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe

Školenia absolvované v rámci projektu:

  1. Inovatívne stratégie vyučovania a učenia sa
  2. Efektívne metódy a formy vzdelávania
  3. Rozvoj čitateľskej gramotnosti
  4. Autorský zákon v praxi učiteľa
  5. Úprava dokumentov
  6. Manažment žiackych projektov

Vypracovanie analýzy súčasného stavu školy

Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená

realizuje v období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 dopytovo orientovaný projekt

Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe

Naša škola je v súčasnosti zapojená do Moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť. Ide o projekt Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe. Projekt je spolufinancovaný z ESF a štátneho rozpočtu SR. Pre praktickú realizáciu projektu je potrebné monitorovanie a analyzovanie aktuálnej situácie. Tá sa realizuje prieskumom prostredníctvom dotazníka.

Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe

Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená

realizuje v období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 dopytovo orientovaný projekt

 

Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbeModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

Názov projektu: Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe.

Kód ITMS: 26110130397

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenia: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 

Hlavné aktivity:

1.1 Vypracovanie analýzy súčasného stavu školy

2.1 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov

2.2 Modernizácia vzdelávacieho procesu

3.1 Aktualizácia dokumentácie školy

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

„Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga“

Dňa 01.12.2017 začala realizácia hlavných aktivít Projektu realizáciou hlavnej aktivity projektu:

Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Podpora inklúzie prostredníctvom špeciálneho pedagóga.

Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 operačného programu Ľudské zdroje Kód projektu /ITMS2014+/: 312011I297