triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

„Zelená otvoreným školám“

V školskom roku 2022/2023 sa budeme počas roka riadiť platným dokumentom „Zelená otvoreným školám“ v rámci mimoriadnej situácie ohrozením na vírus Covid -19.

Pri nástupe do školy rodič žiaka ZŠ aj dieťaťa MŠ predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /cez Edupage alebo Príloha č.1-Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Rodič predkladá znova vyhlásenie o bezpríznakovosti po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Testovanie žiakov sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19 v škole. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič  žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu cez Edupage.

Domáce samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy.

ÚZKY kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty
rúškom/respirátorom.

Ranný filter vykonáva povinne iba Materská škola podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií.