triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Program doučovania „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ časť škôl z iných zdrojov.

Do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace február až máj 2022 sa zapojili aj naši učitelia.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu na predmety na 1. aj 2.stupni. V našej škole sa môžu doučovať na predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Fyzika, Dejepis.

Osem učiteľov, niektorí naši vyučujúci, niektorí bývalí naši učitelia vypomáhajúci vytvoria skupiny 4-6 žiakov, ktorí sa budú pravidelne mimo vyučovania doučovať.

V prípade záujmu o doučovanie oslovte vyučujúceho:

1.stupeň:  PaedDr. Andrea Kadlubiaková, Mgr. Eva Valková

2. stupeň: Mgr. Gabriela Kordiaková, Mgr. Ľuboslav Smatana, Mgr. Henrieta Mačorová, Mgr. Monika Sokolovská, Ing. Mária Kováčiková, Mgr. Mgr. Magdaléna Gensorová.

Spolu múdrejší 3 minedu.sk

ministerstvo skolstva

Školský digitálny koordinátor 2021

Táto pozícia školského digitálneho koordinátora je v ZŠ s MŠ R. Dilonga  vďaka MŠVVaŠ a podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ministerstvo skolstva

2021 edit1

 Hlavné školské ciele NP edIT:

 • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu;
 • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom;
 • koordinovaná digitálna transformácia škôl.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania digitálny koordinátor pôsobí v troch základných oblastiach: vízia školy, škola ako komunita aktérov, škola ako vzdelávacie prostredie. Jednou z prvých úloh ŠDK na škole bolo  zorganizovať použitie nástroja SELFIE s úlohami na 4 roky. 

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania v škole,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,

Podporuje učiteľov, rodičov a žiakov v implementácii naplánovaných krokov digitálnej transformácie:

 • Koordinuje interné vzdelávacie aktivity pre učiteľov a vedenie v rámci možností a potrieb našej školy (napr. konzultácie pre učiteľov k využívaniu DT, hospitácie na vyučovacích hodinách, workshopy k novým DT, ktoré niekto z učiteľov pozná, spoločné plánovanie hodín s využívaním DT, otvorené hodiny, ...)
 • Organizuje externé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie digitálnych kompetencií pre verejnosť, rodičov, starých rodičov podľa ich aktuálnych potrieb a možností (napr. ICDL pre žiakov a učiteľov, workshop k novým DT, workshop pre rodičov a žiakov k zvládnutiu elektronickej komunikácie a virtuálneho vzdelávacieho prostredia ...
 • Podporuje rozvojom digitálnych zručností žiakov a učiteľov postupný nástup hybridného vzdelávania.
 • V spolupráci so správcom siete rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií.

Povinnosťou ŠDK bolo absolvovať inovačné vzdelávanie „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ poskytované projektom IT Akadémia v roku 2021.

Viac info.

Realizácia projektu na ZŠ s MŠ R. Dilonga „Spolu múdrejší“

V školskom roku 2020/2021 sa v základnej škole realizoval projekt „Spolu múdrejší“.

Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“ bolo podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania dovzdelávavali svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním alebo potrebou individuálneho prístupu. Zároveň vytvárali podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

Do projektu sa zapojilo 6 učiteľov, ktorí spolu s koordinátorkou projektu  realizovali doučovania skupinovou alebo v individuálnou formou (podľa potrieb žiakov). Učitelia podľa záujmu žiakov vytvorili skupiny v počte 3 – 5 žiakov.

Veríme, že snaha našich učiteľov pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispela k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov. 

Pôstna výzva 2023 - tretí týždeň

3. týždeň – 6.3. – 12.3.2023

Tretia bolesť – Strata dvanásťročného Ježiša v chráme

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je
v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda
do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. 

Lk 2, 42 - 46

2023 post 3 tyzden

 

PROJEKT „Múdre hranie“ v materskej škole ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Vďaka podpore MŠVVaŠ získala naša materská škola v rámci projektovej výzvy „Múdre hranie 2021“ dotáciu v sume 1.000 Eur.

Finančné prostriedky boli využité na nákup nových kníh pre deti v MŠ, nových encyklopédií,  matematicko-interaktívnych hier, bádateľských pomôcok  na detské pokusy, detské pracovné náradie v kufríku, Logické hry- rôzne labyrinty, magnetické mozaiky,  prevliekačky, spoločenské hry- napr. Cesta okolo zeme, Raketová hra i  Detské CD a DVD (CD Škola hrou, Rapotáčik, DVD ROK).

Najviac potešili deti knihy s hovoriacim perom. Pracovné náradie využijeme pri vyvýšenom záhone, kde sa postaráme o zeleninu, ktorú sme si sami zasadili. Nové licencie vzdelávacích programov využijeme na interaktívne tabule. Zaujímavé magnetické hry a mozaiky, mikroskopy, detské spoločenské hry a veľa krásnych nových hračiek naučí deti nielen múdro sa hrať, ale aj zažiť v našej materskej škole nové a krásne dobrodružstvá.

phoca thumb m 001