triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

„Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“

skolka modernizacia

Kód projektu /ITMS2014+/: NFP302020L072

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

  1. KÓD výzvy IROP-PO2-SC221 -2016-10

Názov projektu:  „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie

v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“so špecifickým cieľom: Predškolská výchova- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MŠ, zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania.

Cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl v meste Trstená s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Projekt bude realizovaný v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu kapacity materskej školy o 15 detí; celková kapacita materskej školy bude 69 detí.

Realizáciou projektu bude podporená 1 materská škola, budú renovované 2 verejné budovy s podlahovou plochou 519 m2, podporený bude 1 areál materskej školy a 1 materská podporená materiálno – technickým vybavením. Uvedené ukazovatele budú dosiahnuté realizáciou troch typov aktivít oprávnených v rámci výzvy, a to b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň a e. obstaranie materiálno – technického vybavenia materských škôl

Ciele:

Projekt odstráni identifikované problémy realizáciou troch hlavných aktivít:

-       Rekonštrukcia priestorov materskej školy (1),

-       Úprava areálu materskej školy (2) a

-       Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy (3).

Ciele projektu a programu budú napĺňané aj realizáciou podporných aktivít:

-       Informovanosť a komunikácia (4) a

-       Riadenie projektu (5).

 

Výsledkom projektu bude

-       rozšírená kapacita materskej školy a tak vytvorené podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 roku veku v meste Trstená a okolí,

-       materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania,

-       zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov detí umiestnených v materských školách v Trstenej a okolí,

-       zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 do 5 rokov v meste Trstená a okolí, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem,

rozširovanie predškolskej výchovy v meste Trstená vo veku od 3 do 5 rokov.

Viac na stránke zriaďovateľa. 

 Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)

 235 202,16 € 

 Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR)

 223 442,06 €

 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)

   11 760,10 €