Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov materskej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga – predprimárne vzdelávanie

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Typ materskej školy: cirkevná materská škola

Názov kmeňovej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Adresa: Hviezdoslavova 823/7 , 02801 Trstená 02801 

Počet mesiacov finančného príspevku v roku 2022: 11

Počet mesiacov finančného príspevku na rok 2023: 8     

Počet schválených vychovávateľov: 1 (úväzok rozdelený na 2 polovičné úväzky)

Výška príspevku na rok 2022:  9 607€

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Viac na stránke MŠVVaŠ

2022 projekt vychovavatel ms

OZNAM - KARANTÉNA 2.B do 23.2.2022

Dobrý deň, vážení rodičia,  

na základe hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka 2.B triedy  (s príznakmi) Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 19.2.2022 (sobota), zostávajú žiaci 2.B a úzke kontakty pedagógov, ktorí nemajú Výnimku z karantény, v domácej karanténe určenej do 23.2.2022.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 18.2.2022.

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 19.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU v STREDU 23.2. 2022.  

NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE BUDE VO ŠTVRTOK 24.2.2022.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl. Odporúča sa respirátor. Nakoľko triedy odchádzajú opätovne do karantén, potvrdzujú sa mnohé príznaky až na 7. deň. Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Ani žiaden člen rodiny.  Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci v karanténe sa pripájajú na vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín. Žiaci s Výnimkou z karantény sa učia normálne v škole.

Výnimku z karantény potvrďte prosím triednej učiteľke cez EduPage alebo v škole v pondelok ráno na tlačive svojím podpisom.

Ďakujem,  s pozdravom ostávam.

Vyprosujem požehnané dni.

Program doučovania „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ časť škôl z iných zdrojov.

Do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace február až máj 2022 sa zapojili aj naši učitelia.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu na predmety na 1. aj 2.stupni. V našej škole sa môžu doučovať na predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Fyzika, Dejepis.

Osem učiteľov, niektorí naši vyučujúci, niektorí bývalí naši učitelia vypomáhajúci vytvoria skupiny 4-6 žiakov, ktorí sa budú pravidelne mimo vyučovania doučovať.

V prípade záujmu o doučovanie oslovte vyučujúceho:

1.stupeň:  PaedDr. Andrea Kadlubiaková, Mgr. Eva Valková

2. stupeň: Mgr. Gabriela Kordiaková, Mgr. Ľuboslav Smatana, Mgr. Henrieta Mačorová, Mgr. Monika Sokolovská, Ing. Mária Kováčiková, Mgr. Mgr. Magdaléna Gensorová.

Spolu múdrejší 3 minedu.sk

ministerstvo skolstva

OZNAM - KARANTÉNA 1.A do 20.2.2022

Na základe dnešného nahlásenia (16.2. v stredu ) potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka s príznakmi z 1.A triedy Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 ), pôjdu žiaci 1. A triedy do domácej karantény.


POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL 15.2. //utorok
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ 16.2. 2022 // v stredu
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 20.02. 2022 //nedeľa
NÁSTUP DO ŠKOLY v pondelok 21. 02.2022.

Žiaci s Výnimkou, ktorú potvrdíte triednemu učiteľovi cez Edupage alebo písomne v škole na tlačive Vyhlásením o výnimke, môžu zostať na prezenčnom vyučovaní v škole.

Žiaci sa budú pripájať na vyučovanie podľa normálneho ROZVRHU HODÍN. 

Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.
Sledujte svoje dieťa, v prípade pozitivity kontaktujte svojho lekára.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali so žiakmi z iných tried a škôl a odporúča sa mať tvár prekrytú respirátorom. Často sa v triede vírus opakuje.

V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujem, s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.