logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov O nás Spolupráca
Spolupráca
Napísal admin   

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 • Škola aktívne spolupracuje s Rodičovským združením školy, ktoré pozostáva zo zástupcov rodičov každej triedy. Majú spomedzi seba zvoleného predsedu. Spoločné stretnutia RZ a vedenia školy sú jedenkrát za 2 mesiace. Pri plánovaní rozsiahlejších akcií napr. Ples rodičov a učiteľov, celoslovenská a medzinárodná súťaž DilongStar, karneval a pod. sú stretnutia častejšie podľa potrieb organizačných tímov. Na komunikáciu s rodičmi využívame aj internetovú žiacku knižku.
 • Od septembra 2008 opäť funguje Rada školy, je samosprávnym orgánom ustanoveným zákonom. Pozostáva z 11 členov – 4 zástupcovia za rodičov, 2 zástupcovia za pedagogických zamestnancov školy, 1 zástupca prevádzkových zamestnancov školy a 4 zástupcovia za zriaďovateľa školy.
  Ich stretnutia sú plánované 4 krát ročne a vedie ich predseda Rady školy.
 • Spolupracujeme aj s OCM - Oravské centrum mládeže, ktoré v zmysle svojho poslania vyvíja činnosť pre deti a mladých ľudí. Do tejto oblasti spadá organizovanie prednášok, školení, sociálno-psychologických výcvikov, skupinových zájazdov, víkendových akcií, pravidelných voľnočasových aktivít, prosociálnych projektov a iné.
 • Združenie katolíckych škôl Slovenska - ZKŠS vzniklo v roku 1992 a z celkového počtu asi 220 škôl a školských zariadení združuje 106. Jeho členmi sú materské, základné a stredné školy, ako aj školské zariadenia umeleckého zamerania vrátane konzervatórií a Katolícka univerzita v Ružomberku. Partnerstvo našej školy v združení umožňuje súčasnú aj budúcu možnosť prístupu k žiakom, učiteľom. Aj v minulosti naši učitelia prednášali v rámci odborných seminárov a workshopov, hlavne z oblasti implementácie IKT do vyučovania a je tu možnosť takejto spolupráce aj do budúcna. Tieto školy majú rovnako potenciál odborníkov z rôznych oblastí, v ktorých môžu naše školy spolupracovať. Učitelia úspešne odovzdávajú svoje skúsenosti zo stretnutí svojim žiakom a kolegom. Členom združenia sme od roku 1992 ako rovnocenný partner.
 • Združenie katolíckych škôl Európy C.E.E.C (le Comité Européen pour l'Enseignement Catholique - the European Committee for Catholic Education) http://www.ceec.be/ . Ide o vzdelávaciu sieť 25 stredo, východo a západo-európskych krajín. Reprezentuje takto približne 30 500 škôl a 7,5 milióna žiakov, kde je možná výmena výstupov a výsledkov, získavanie informácií a výstupov ako i odborníkov z rôznych oblastí pedagogickej praxe zo strany škôl v organizácii  aj v rámci tejto siete ako aj spolupráca medzi školami. Naša škola je členom od roku 1992, vďaka členstvu v ZKŠS.
 • Združenia katolíckych škôl sveta O.I.E.C http://www.infoiec.org/ - Sieť katolíckych škôl sveta, ktorá združuje približne 210.000 škôl sveta. Naša škola má prístup k databáze všetkých združení v rámci predchádzajúcich partnerstiev a možnosť tak priamo komunikovať, prípadne vymieňať si skúsenosti, prípadne odborné kapacity. Naša škola je členom od roku 1992, vďaka členstvu v ZKŠS.
 • Projekt Infovek http://www.infovek.sk/ Naša škola je aktívnym členom projektu infovek už od jeho vzniku, boli sme jednou z prvých škôl, ktorá sa aktívne zapájala do väčšiny jeho aktivít a pomáhala a pomáha ostatným školám na Slovensku v zavádzaní IKT do školskej praxe, pri školení pedagógov, poskytovaní materiálu, aktívnej spolupráce medzi jednotlivými školami, aktívna účasť na národných konferenciách projektu. Naša škola naplno rozvíja a napĺňa filozofiu projektu, ktorou je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Projekt má však vyšší a rozsiahlejší cieľ: napomôcť celkovej civilizačnej premene industriálneho Slovenska na modernú informačnú spoločnosť nového tisícročia.“
 • Ekológia - spolupracujeme s mestom Trstená vo verejno – prospešnej činnosti s dôrazom na triedenie odpadu (papier, plasty, tetrapacky). V spolupráci so Zbernými surovinami mesta Trstená zbierame priebežne starý papier. V škole sa snažíme o čo najväčšiu úsporu papieru tým, že vo veľkej miere využívame elektronické formy komunikácie, či už ide o komunikáciu so zriaďovateľom alebo vo vnútri školy. V triedach a na chodbách sú rozmiestnené nádoby na zber a separáciu odpadu. Realizáciou projektu Lesná pedagogika, na ktorom spolupracujeme s Lesmi SR kladieme dôraz na ekológiu, environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Spolupracujeme aj so správou TANAP-u v rámci školských súťaží a výletov.
 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 85 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.