logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Prevádzka a vnútorný režim základnej školy do konca školského roku 2019/2020
Prevádzka a vnútorný režim základnej školy do konca školského roku 2019/2020
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová, RŠ   

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 1. júna.

V súvislosti s rozhodnutím zriaďovateľa po nariadení Úradu VZ SR a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa od 1. júna 2020 otvára škola pre 1. – 5. ročník ZŠ a školské kluby. Prevádzka je zabezpečená maximálne na 9 hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.

Rodič svoje dieťa prihlásil záväzne cez rodičovské konto EduPage.

Riaditeľ školy vydal pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy a dezinfekcie priestorov, pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19.

Je zabezpečený dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu pri vstupe pred budovou v exteriéri, v interiéri chodby pri vstupe do školy, v každej triede, sprístupnených učebniach a v sociálnych zariadeniach.

Pri vstupe do školy bude žiak prechádzať cez „ranný filter“, kde mu bude zmeraná teplota  bezdotykovým teplomerom. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

Na 1. vyučovacej hodine v deň nástupu 1.6. budú všetci žiaci poučení o BOZP, aby chránili svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

Budú upozornení na rozdiely príznakov chrípky Covid _19 a alergických prejavov.

V prípade podozrenia u žiaka na ochorenie COVID – 19 bude okamžite umiestnený v osobitnej miestnosti, bude informovaný zákonný zástupca  a vzniknutá situácia sa bude riešiť podľa nariadenia RÚVZ.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

Každodenný ranný filter začína od 7:00 do 8:00 meraním teploty povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

Žiaci do ranného ŠK prichádzajú od 6:45 do 7:00.

Odporúčame vstup do školy s rozostupmi a zhromažďovania osôb pred školou tak,  aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

Vyučovanie v triedach 1. -4. ročníka prebieha podľa zmeneného rozvrhu hodín od  8:00 do 12:00 hod. U žiakov 5. ročníka je vyučovanie podľa upraveného RH od 8:00 do 12:30 hod. v dvoch skupinách. Bude uskutočňované blokovou výučbou, bez zvonenia, s dodržiavaním potrebných prestávok na desiatu a oddych.

Popoludňajší Školský klub prebieha od  12:00 do 16:00 v určených skupinách.

Žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí sa neprihlásili na školské vyučovanie a žiaci 6. -9. ročníka pokračujú formou dištančného vzdelávania. Žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí sa neprihlásili na školské vyučovanie sa môžu pripojiť na online vyučovanie do svoje triedy podľa možností (ak nie je vyučovanie vonku).

 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov zmena  skupiny bude nastavená až v ďalšom týždni.
 • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností rozvrhujú jednotliví vyučujúci podľa zmien v osnovách predmetov a po dohode v PK a MZ.
 • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volíme tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Môžu byť odchýlky od noriem ŠkVP, ktoré upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou.
 • Žiaci nebudú klasifikovanou normou hodnotení a písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje do konca školského roka. Budú hodnotení slovne.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami  podľa možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
 • Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.
 • Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Na obed na teplé jedlo do školskej jedálne žiaci odchádzajú po triedach podľa časového rozpisu, aby sa skupiny nestretávali, za dodržiavania podmienok stanovených RÚVZ- pri stole max.2., na stravovanie si nenosí z domu vlastné príbory. Škola zabezpečuje dôkladnú dezinfekciu sanitácie. Diétne stravovanie sa v čase mimoriadnej situácie neposkytuje. Všetky usmernenia sú v Dodatku ku Prevádzkovému poriadku ŠJ.

V školskej jedálni sa bude variť a vydávať aj obed v čase od 13:00 hod. pre :

1. Žiakov roč. 1.- 5. ktorí nie sú prihlásení na školské vyučovanie a žiakov roč. 6.-9., ktorí majú dištančné vzdelávanie.  Títo žiaci majú tiež nárok aj na dotáciu na stravovanie. Prihlasujú sa cez EduPage obvyklým spôsobom, pri odbere jedla používajú čipy.

Pri 1. odbere sa musia preukázať VYHLÁSENÍM podpísaným zákonným zástupcom o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie si stiahnete vopred na stránke školy. (Príloha č. 2)

2. Externých stravníkov -  učitelia, ktorí vyučujú prácu home office.

Pri 1. odbere sa musia externí stravníci preukázať ČESTNÝM  PÍSOMNÝM   VYHLÁSENÍM o tom, že stravník neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. ČESTNÉ VYHLÁSENIE  si stiahnete vopred na stránke školy. (Príloha č. 7)

 

Zákonný zástupca zodpovedá ZA:

 • za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúška na tvári, dodržiavanie odstupov pri vstupe do školy, dezinfekcia rúk pred školou).
 • Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň aj náhradné rúško a papierové jednorazové vreckovky.
 • Sprevádzajúce osoby žiaka do školy nevstupujú.
 • Zo školského klubu dieťa preberajú v určenom čase po dohode s vyučujúcim bez vstupovania do hlavnej chodby a triedy.
 • Predloží pri prvom nástupe žiaka (alebo po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni po sebe) písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.Vyhlásenie si stiahne vopred na stránke školy, alebo ho vypíše ráno pred nástupom pred školou. (Príloha č. 2 – VYHLÁSENIE RODIČA).
 • Berie na vedomie osobnej zodpovednosti ochrany žiakov a zamestnancov školy zabránením vniknutiu vírusu do objektov školy cez krížovú kontamináciu cez iné osoby s ktorými sa stretáva, alebo prísunom materiálu.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo členom rodiny nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

ŽIAK je povinný:

 • Žiak si do skrinky odloží rúško aj rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) alebo ho má uložené v školskej aktovke v ochrannom obale.  Rúško používa pri vstupe do školy, pred odchodom na verejné priestranstvo- napr. do telocvične, pri presunoch a pobyte v inom ako v školskom priestore- napr. v kostole, v knižnici..., pred odchodom do ŠJ -hlavné jedlo pri okienku preberá v rúšku, odloží si ho pred jedením a po jedení v ŠJ a zakladá si ho pred odchodom domov.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
 • Pred vstupom do budovy školy ráno musí prejsť ranným filtrom a vydezinfikovať si ruky v chodbičke.
 • Žiak si po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom mydlom a vodou v trvaní aspoň 20 s, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Nedotýka sa zbytočne tváre.
 • Zakrývať si nos, ústa  pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju musí zahodiť do koša na komunálny odpad.
 • Rešpektuje upozornenia na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Umývať si často ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd.
 • Presuny žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je v skupinách zakázaný.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu so žiakmi z iných skupín, dodržujte odstupy min. 1 meter. Nepodávajte si ruky. Nepracujte pri úlohách tvárou v tvár.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, iba pri likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. a prác poverených triednym učiteľom.
 • Neodporúčame používať textilné uteráky. Každý žiak môže mať v školskej aktovke hygienické vreckovky pre prípad rýchleho očistenia rúk a tváre po kašlaní a kýchaní.
 • V prípade stravovania v školskej jedálni základnej školy sa skupiny žiakov nepremiešavajú.
 • Pred vstupom do ŠJ si umyjú a vydezinfikujú ruky. Pred výdajným okienkom dodržiavajú rozostupy 2 metre. Hlavné jedlo preberáte v rúšku, prekrývate si horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka). Skladáte si ho iba na konzumáciu jedla.
 • Pri odchode zo ŠJ sa nepremiešavajú s inými skupinami. Dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Žiaci roč. 1. -4. odchádzajú zo svojich miest pri stole len po vyzvaní vyučujúcim.
 • Pri stole v ŠJ sedia maximálne 2 žiaci iba na mieste, ktoré je pripravené a prestreté.
 • Stravu pri okienku vydáva personál. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Pri vydávaní obeda pomáha sprevádzajúci vyučujúci.
 • V priestoroch ŠJ je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.
 • Pri podozrení na ochorenie známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmieš vstúpiť do priestorov základnej školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude + a budú kontaktovaní rodičia, prípadne zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Pri vyučovaní má udelenú výnimku nosiť rúško žiak aj pedagogický zamestnanec podľa opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19. mája 2020 s účinnosťou od 20. mája 2020 - t. z. nemusí mať prekryté horné dýchacie cesty v interiéri a exteriéri ZŠ aj MŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej skupine, pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon fotografovania.
 • Nezabúdaj na osobnú zodpovednosť ochrany svojich spolužiakov a zamestnancov školy zabránením vniknutiu vírusu do objektov školy cez krížovú kontamináciu cez iné osoby s ktorými sa stretávaš,  alebo prísunom materiálu.

 

Príloha č. 2

Príloha č. 7

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 131 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.