logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Prevádzka a vnútorný režim materskej školy do konca školského roku 2019/2020
Prevádzka a vnútorný režim materskej školy do konca školského roku 2019/2020
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová, Riaditeľ ZŠ s MŠ R. Dilonga   

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ od 1. júna

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa od 1. júna 2020 otvára materská škola.

Rodič svoje dieťa prihlasuje záväzne cez rodičovské konto EduPage od 19. mája do 25. mája 2020 do 08:00 hod. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prevádzka po otvorení počas mesiacov júl a august, t. j. dokonca školského roku 2019/2020, bude zisťovaná cez dotazník podľa záujmu rodičov.

Riaditeľ školy vydal pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy a dezinfekcie priestorov, pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19.

Prevádzka materskej školy je zabezpečená maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.

Na prevádzku MŠ je zabezpečený dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu pri vstupe pred budovou v exteriéri, v interiéri chodby pri vstupe do budovy MŠ, v každej triede aj v sociálnych zariadeniach, ako aj osobné ochranné prostriedky (ochranné štíty, náhradné rúška, jednorazové rukavice, papierové utierky v umyvárňach.)

Účasť detí  zariadení MŠ  je dobrovoľná.

Každodenný ranný filter začína od 7:00 do 8:30 - meraním teploty povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy MŠ.

Riadi sa podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. Cieľom „ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v materskej škole. „Ranný filter“ nie je nástrojom vyvodzovania záverov o zdraví a chorobe dieťaťa.

Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo.

V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

- má oči výrazne lesklé alebo červené,

- s hnisavým výtokom („karpinami“),

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,

- mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina,

- okolie nosa má červené, podráždené,

- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta amiesta aj s chrastami,

- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od rodiča prevezme.

Po prebratí dieťaťa učiteľkou po rannom filtri si dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

Zamestnanec materskej školy zabezpečí organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.

 

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško alebo ochranný štít povinne vo vonkajších priestoroch budovy,  a v interiéri triedy a vo vnútorných priestoroch pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu dobrovoľne.

Na základe prieskumu záujmu o návštevu MŠ, materská  škola vytvorila organizáciu v 5 skupinách max. po 15 detí.

Pri Oravici: MŠ 1  - 14 detí,  MŠ 2  - 11 detí,

Námestie: MŠ 3  - 15 detí, MŠ 4  - 15 detí,  MŠ 5 - 11 detí.

 • Skupiny môže vytvárať aj z detí, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli nákaze Covid 19 neboli v spoločnej triede .
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov detí zmena  skupiny bude nastavená až v ďalšom týždni.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami  podľa možností zabezpečia rozstupy medzi deťmi  pri výchovno – vzdelávacom procese a zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 • Zvýšenú pozornosť venujú rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
 • Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa aktivity s deťmi organizujú aj v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
 • Podľa možností umožňujú deťom vzdelávať sa  a hrať sa  v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. Do triedy vstupuje bez rúška.
 • Materská  škola neorganizuje počas mimoriadnej situácie žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.
 • Materská  škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové detské výlety.
 • Deti v triede predškolákov nemusia  absolvovať povinný odpočinok na lôžku.
 • Pri odpočinku detí na lôžku je zabezpečená dostatočná vzdialenosti medzi lôžkami, minimálne 1 meter.
 • Výmena posteľnej bielizne je 1x do týždňa bežným spôsobom.
 • Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.).
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a zamestnanec opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade potvrdenia ochorenia Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

 

Zákonný zástupca zodpovedá:

 • za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a pri odchode dieťaťa z MŠ (nosenie rúška na tvári, dodržiavanie odstupov pri vstupe do budovy, dezinfekcia rúk pred budovou MŠ).
 • Za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas pobytu v šatňovom a vstupnom priestore materskej školy. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami.
 • Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený  do samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia, prípadne zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Deti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Odporúčame na ranný vstup do budovy  s rozostupmi tak,  aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Prítomnosť doprovodu dieťaťa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Po budove mimo priestorov šatní sa nepohybujú.
 • Rodič alebo zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Výmenu pyžama minimálne 1x za týždeň.
 • Do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) na prechádzku mimo budovy MŠ.
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia osobných vecí z domáceho prostredia do priestorov materskej školy v čase mimoriadnej situácie (hračky, cumlíky, fľaštičky, osobné prikrývky na spanie, plienky...)
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) Vyhlásenie si stiahne vopred na stránke školy, alebo ho vypíše ráno pred nástupom do MŠ.
 • Zákonný zástupca zároveň predkladá prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6.) Prehlásenie si stiahne vopred na stránke školy, alebo ho vypíše ráno pred nástupom do MŠ.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej  školy vylúčené.
 • Pri podozrení na ochorenie známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 • Zákonný zástupca sám môže rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí v prípade podozrenia Covid 19 (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.) alebo navštívi lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Príloha č. 2 – Vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

Príloha č. 6 - Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

 

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách nájdete aj na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 97 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.