Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Olympiáda netradičných športov- Projekt KIA z Nadácie Pontis

V rámci Zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov, získala ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis podporu 4.704,70 €ur  na projekt „Olympiáda netradičných športov“

 

Projekt je zameraný na rozvoj všeobecných pohybových predpokladov u detí a mládeže. Jeho hlavným cieľom je naučiť žiakov spolupracovať v skupinách a využívať svoje schopnosti v prospech celého tímu. Je to interaktívne učenie, kde sa v skupinách žiaci dozvedajú množstvo nových informácií a získavajú nové vedomosti nielen zo sveta športu a pohybových aktivít, ale aj o krajinách, ktoré na olympiáde reprezentujú. Pomocou netradičných pohybových hier ako je frisbee, spike ball, ringo, tchoukball, či jumping majú možnosť spoznávať nové  alternatívy vo svete športu. Dôležitým bodom celého projektu je aj prepojenie s rodinou, kde aj rodičia majú možnosť zapojiť sa do rôznych činností. Vďaka projektu KIA a nadácii PONTIS, tak máme zakúpené športové náčinie, ktoré sa bude v budúcnosti využívať nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj počas športových a pohybových krúžkov a aktivít, ktoré budú vypĺňať voľný čas detí a mládeže a budú tak pôsobiť aj ako prevencia proti drogám, či kriminalite.

Keďže najmä kvôli karanténnym opatreniam sa projekt úplne neuskutočnil v júni, čakali sme na nový školský rok, aby sa mohlo zrealizovať všetko podľa plánu. Napriek našim snahám, keďže sa Trstená nachádzala v červenej zóne, sme museli urobiť zopár miernych úprav, no nakoniec sa všetky aktivity mohli uskutočniť (samozrejme za prísnych hygienických opatrení). Športovalo sa po jednotlivých triedach a nielen v jeden deň, ale počas celého týždňa. Niektoré hry a súťaže boli dokonca súčasťou školy v prírode, ktorej sa zúčastnili naši štvrtáci a piataci.

Celý projekt rozvíjal pohybové nadanie detí a mládeže a učil ich aj zdravému životnému štýlu a vzájomnej spolupráci. Každý jeden mohol tak využiť svoje schopnosti a vlastnosti v prospech celého tímu.  Vďaka novým športom, ktoré sme spoznali, sa rozhýbala celá škola a máme výborný predpoklad do budúcnosti pri príprave netradičných športových a pohybových krúžkov pre našich žiakov na vyplnenie voľného času.