Dilongova Trstená 2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Dilongova Trstená

Viac informácií

2% z vašej dane

Použijeme na rekonštrukciu šatní v telocvični. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Čítaj viac
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Vnútorné predpisy školy

1. Vnútorný predpis: O výške príspevku  

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Obdobie realizácie: 01.12. 2020 – 31. 12. 2022

Personálne zabezpečenie inklúzie: 2 asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a školský špeciálny pedagóg

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Trstená

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

VIAC O PROJEKTE

 

 

2022 narodny projekt np pop

BESEDY A EXKURZIE

Ľudová múdrosť hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Veľmi neochotne meníme svoje správanie. Máme radi svoj pokoj a pohodlie. Žiaľ, nie vždy je to tá správna cesta. A týka sa to aj nášho vzťahu k prírode a k jej ochrane. Je najvyšší čas si vybrať, ktorou cestou sa vydáme. Či tou ľahšou, alebo tou správnou. A keďže sa už veľmi nezmeníme, je dôležité venovať sa našim deťom a nasmerovať ich na tú správnu cestu. Pomôcť môžu besedy a exkurzie. Preto sme sa obrátili na pracovníkov Správy CHKO Horná Orava. Veľmi ochotne nám s formovaním našich detí pomohli. Navštívili sme pôvodné lesy pod Babou horou a navštívili rašelinisko v Kline. V škole nás navštívila Ing. Zuzana Kertysová a veľmi pútavo žiakov zasvätila do tajov prírody. Ostáva len dúfať, že sme zasiali semienko, z ktorého nám vyrastie generácia uvedomelých mladých ľudí.

phoca thumb m 001

 

HMYZÍ HOTEL

Príroda nemá rada jednotvárnosť. My ju však do toho tlačíme. Doma chceme mať krásny, rovno strihaný trávnik. Všetko staré a hnijúce ihneď vyhadzujeme. Ale tým hádžeme prírode polená pod nohy a ničíme prírodnú rozmanitosť. Z trávnika sa včielky nenajedia a bez dutín nenájdu úkryt. Ak už teda chceme mať krásnu a zdravú záhradu, musíme jej obyvateľom trochu pomôcť. Napríklad vybudovaním hotela pre hmyz. Prilákame tým veľké množstvo užitočného hmyzu, ktorý oživí našu záhradu a bude nám pomáhať. Zvýši nám úrodu a zničí škodcov.

phoca thumb m 001