triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Vážení rodičia detí MŠ

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Týmto predpisom podľa čl. 2 zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 18 eur za dieťa (aj pre deti do 3 rokov). Príspevok sa uhrádza vždy do 10. dňa daného mesiaca. Povinnosť uhrádzania príspevku sa aj naďalej nevzťahuje na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci).
 
Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že Vám nespôsobujeme vážne finančné zaťaženie rodinného rozpočtu. V prípade otázok alebo potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať.