Oznam 2- Podmienky nastupu žiakov 2. stupna

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 4.12. 2020 s platnosťou od 6.12. 2020 vydal podmienky nástupu: Príloha 5a
 
V prípade nástupu do školy sa musia žiaci ročníkov 5.- 9. dať otestovať a tiež aj jeden zákonný zástupca žijúci v jednej spoločnej domácnosti, a preukázať negatívnym testom (antigénovým, RT-PCR) nie starším ako 7 dní. 
 
Pozor! Nemusia osoby, ktoré Covid -19 už prekonali a majú doklad nie starší ako 3 mesiace. 
 
Pri vstupe do školy odovzdáte k nahliadnutiu poverenej osobe doklady v prílohe):
  1. doklad preukazujúci negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky 
  2. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov: Príloha č.6
 
V malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky takému žiakovi neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, a ak to umožňujú prevádzkové podmienky a ak tak rozhodne zriaďovateľ bez nutnosti pretestovania týchto žiakov a ich jedného zákonného zástupcu žijúceho v jednej spoločnej domácnosti, ako aj pedagogických zamestnancov vyučujúcich malú skupinu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia len do 9. 12. 2020. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca.
 
V školách, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie. 
V najbližších dňoch budú prebiehať triedne rodičovské združenia, dajte nám vedieť, ak máte nejaké otázky ohľadom vyučovania, prosby, problémy- napíšte nám, zavolajte. 
 
Požehnania vyprosujem na každý deň. 
Vytlačiť