Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

projekt ucebne

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Princíp trvalej udržateľnosti: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Špecifický cieľ: Projekt bude realizovaný v meste Trstená, v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, v hlavnej budove.

Súčasťou projektu je:

-          obstaranie technického vybavenia IKT učebne

-          obstaranie technického vybavenia jazykových učební

-          obstaranie odbornej učebne zameranej na fyziku

-          obstaranie odbornej učebne zameranej na biológiu/chémiu

-          obstaranie odbornej polytechnickej učebne

-          obstaranie vybavenia školskej knižnice

Znamená to lepšie prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie možností umiestnenia mladých ľudí na trhu práce a vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávanie.

V praxi to znamená aj nákup nových IKT pomôcok do PC učebne - (notebooky/tablety), interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady, multifunkčná tlačiareň, wifi.

Pre jazykovú učebňu sa vytvorí nová klientska stanica vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš pre 16 žiakov. Pôjde o digitálne jazykové laboratórium so softvérom, elektronickou jednotkou na prenos a konverziu signálu, zakúpi sa zariadenie na prenos zvuku, nové slúchadlá a komunikačné zariadenie.

Pre učebňu fyziky, chémie a biológie sa vytvoria nové pracoviská pre  žiaka i učiteľa s novým školským zariadením.

Obstaranie polytechnickej odbornej učebne spočíva vo vytvorení úplne novej odbornej učebne pre výučbu predmetu technika na škole. Učebňa bude vytvorená  v súčasnej učebni na III. nadzemnom podlaží budovy školy. Zriadi sa pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička, kontajner a mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom,  mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom,  mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom. Zakúpia sa nové kovové skrine na odkladanie náradia.

Obnoví sa aj školská knižnica – zakúpia sa počítače pre školského knihovníka a pre používateľov knižnice a hlavne sa obnoví  knižničný  fond a  knihovnícke regály.

Súčasťou budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy, ktorých výsledkom budú adekvátne priestory.

Viac na stránke zriaďovateľa.


Vytlačiť