NÁSTUP od 18.1.2021

Vážení rodičia,  

od 18.1. do 22.1.2021 pokračuje  dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. stupňa. O organizácii vyučovania v ďalšom týždni rozhodlo ministerstvo školstva, že sa deti a žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

Do MŠ nastúpia deti, ktorých rodičia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre (napr. zdravotníci) alebo nevedia pre povahu svojej práce vykonávať prácu z domu, a ani inak nevedia pre svoje deti zabezpečiť domácu starostlivosť. Rodičia z týchto oblastí môžu obratom svoj záujem o MŠ nahlásiť cez triedne učiteľky. Bude otvorená 1 alebo 2 triedy podľa potreby pri Oravici.

Pre rodičov sa bude vyplácať naďalej pandemická OČR. 

Každý zamestnanec školy (PZ i NZ), jeden zákonný zástupca diaťaťa bude pre nástupom  testovaný na COVID.  Miesta na pretestovanie v našom okrese– MOM na antigénové testy v Trstenej v objekte Bowling Jantár v pracovné dni od 10:00 -18:00,  v Tvrdošíne – Dom kultúry prac. dni 7:00 -15:00.  


Organizácia žiakov počas dištančného vzdelávania na našej cirkevnej škole:

1. Rozvrh hodín 

Vyučovanie sa bude naďalej riadiť upraveným  rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako v škole. Je zverejnený na webe školy (na dolnej lište v časti COVID-19 – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIERozvrh hodín). 

Triedny učiteľ môže v prípade potreby rozdeliť vyučovanie aj do vyučovacích blokov, prípadne presunúť vyučovaciu hodinu  (o čom budete vopred informovaní). 

Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná pracovnú činnosť z daného predmetu) bude žiakom oznámená prostredníctvom Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.   

2. Učebný plán 

Vzdelávanie je organizované pre hlavné vyučovacie predmety, s obmedzením výchov (telesná výchova, výtvarná výchova, technika, pracovné vyučovanie). Obsah a forma výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie. 

3. Formy dištančného vzdelávania 

a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ - žiak) - prednostne využívaním služby TEAMS s prepojením na výučbové materiály na EduPage, VIKI, SmartBooks... Trieda 4.A využíva aj ZOOM..  

Inštrukcie ako sa žiaci pripoja na online hodinu dostali všetci žiaci cez triednych vyučujúcich. V prípade nefunkčnosti technológií alebo internetu alebo iných objektívnych príčin je potrebné nahlásiť problémy triednemu učiteľovi.    

Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón

b) offline vzdelávanie (iba zadaná práca na danú vyučovaciu hodinu, bez komunikácie učiteľ - žiak) – iba VOPRED po dohode, vo veľmi mimoriadnej situácii.

4. Dochádzka žiaka 

Škola bude zaznamenávať do systému Edupage dochádzku žiaka počas online hodínNeprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom tak ako pri bežnej dochádzke. 

Žiaka pre každú vyučovaciu hodinu, aj hodinu náboženstva, informatiky, občianskej náuky viaže povinnosť splniť úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa, jej prípadné nesplnenie sa zohľadní pri hodnotení žiaka. 

Akékoľvek vaše otázky a pripomienky prosím komunikujte ďalej priamo s triednymi vyučujúcimi.  

Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám veľa trpezlivosti, síl a zdravia! 

Požehnaný čas prajem počas celého nasledujúceho týždňa a prosíme Vás o vzájomnú spoluprácu a modlitbu. 


Vytlačiť